Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Оплата публікаційного внеску - ВИКЛЮЧНО після повідомлення про прийняття статті до друку.

  Оплата здійснюється у розмірі 500 гривень на картку Приватбанку (за статтю обсягом до 12 аркушів).

Керівництво для авторів

У журналі «Актуальні проблеми філософії та соціології» можуть публікуватися матеріали теоретичного та практичного характеру з вищезазначеної проблематики філософських та соціальних наук. Рукописи надходять до видання через форму подання на web-сайті видання, де відповідальний секретар здійснює попередню оцінку матеріалів, що надійшли. Рукописи, що не задовольняють тематиці, політиці або містять інформацію погрозливого, ненормативного або такого, що порушує ті чи інші права людини, характеру, відхиляються відповідальним секретарем без розгляду.

Якщо тематика та оформлення рукопису відповідає вимогам видання, відповідальний секретар здійснює попередню автоматизовану перевірку матеріалу за допомогою програмного забезпечення для виявлення текстових запозичень Unicheck. У разі виявлення численних запозичень редакція діє відповідно до правил COPE. У разі відсутності численних запозичень рукопис переходить на етап рецензування, про що автор дізнається з особистого кабінету на веб-сайті видання.

Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України.

Редакція науково-практичного фахового збірника наукових праць «Актуальні проблеми філософії та соціології» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування подаються українською, англійською та іншими мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць.

Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання, висновки і перспективи подальших досліджень.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.
 2. Обсяг статті – до 10 сторінок (кегль – 14, через 1,5 інтервали).
 3. Відомості про автора мають містити:
 • прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
 • повну афіліацію із зазначенням звання, посади, інших відомостей;
 • ORCID (за відсутності – зареєструвати ідентифікатор)
 • інші ідентифікатори - за наявності.
 1. Посилання у тексті зазначаються у квадратних дужках за порядковим номером.
 2. Перелік використаних джерел наводиться після тексту і оформлюється за правилами ДСТУ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.  
 3. References наводиться після переліку використаних джерел і оформлюється за правилами ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання без нумерації.
 4. Наприкінці тексту після використаних джерел розміщуються назва статті, анотації (обсяг: 1800 знаків кожна), ключові слова (до 5) українською, англійською мовами та мовою статті (якщо вона відмінна від української або англійської).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

DOI (заповнюється редакцією)

УДК 349.2 Є. Ю. Подорожній

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри адміністративного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID 0000-0000-9999-0000

 

ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Постановка проблеми ...

Аналіз останніх досліджень та публікацій......

Мета статті ...

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах розбудови України на демократичних, правових засадах одним із головних завдань для неї є всебічне забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина, підтримка суспільного порядку та захист соціальних цінностей... [1, c. 25].

Висновки

Перелік використаних джерел

 1. Адміністративне право України: академ. курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. : у 2 т. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Юрид. думка, 2004-2005. – Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 583 с.

References

Васильєв В. В. Система адаптації робітників до професійної діяльності. Київ : Вища освіта, 1999. 300 с.

Анотація

Подорожній Є. Ю. До питання принципів формування інституту юридичної відповідальності. – Стаття.

У статті розглянуто поняття і сутність принципів у розрізі правової науки та теорії державного управління, запропоновано визначення та перелік основних принципів формування інституту юридичної відповідальності… (мінімальний обсяг 1800 символів).

Ключові слова: юридична відповідальність, принципи, принципи державного управління, принципи права, принципи юридичної відповідальності.

Abstract

Podorozhnii Ye. Yu. To the issue of formation principles of the institute of legal responsibility. – Article.

The article discusses the concept and essence of the principles in terms of legal science and public administration theory, it is proposed the definition and list of basic principles of formation of institute of legal responsibility… (мінімальний обсяг 1800 символів).

Key words: legal responsibility, principles, principles of state governance, principles of law, principles of legal liability.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для публікації статті у науково-практичному фаховому журналі «Актуальні проблеми філософії та соціології» необхідно:

 1. заповнити довідку про автора (-ів) 
 2. надіслати на електронну пошту apfs@onua.edu.ua матеріали публікації (у випадку складнощів із поданням з використанням веб-сайту);
 3. надіслати на електронну пошту apfs@onua.edu.ua  відскановану квитанцію про оплату публікаційного внеску (після етапу рецензування).

Статті студентів не приймаються.

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

Розмір публікаційного внеску становить 400 грн. Якщо обсяг статті перевищує 10 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 грн.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують реквізити для оплати публікації.

 

Редакційно-інформаційний відділ Національного університету «Одеська юридична академія»

Фонтанська дорога, 23,  м. Одеса, Україна, 65009

Тел. +380(48)7198858

apfs@onua.edu.ua