Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Оплата публікаційного внеску - ВИКЛЮЧНО після повідомлення про прийняття статті до друку.

  Оплата здійснюється у розмірі 500 гривень на картку Приватбанку (за статтю обсягом до 12 аркушів).

Керівництво для авторів

До уваги авторів науково-практичного журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології»!

Редакція науково-практичного журналу «Актуальні проблеми філософії та соціології» запрошує до співпраці докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), викладачів вищої школи.

Журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» внесено до переліку наукових фахових видань України категорії Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських, політичних та соціологічних наук (спеціальності 033 «Філософія», 052 «Політологія», 054 «Соціологія») на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 р. № 1471 (Додаток 3).

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ № 20826-10626Р від 25.06.2014 р.

Науковий журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам МОН України.

Стаття обов’язково повинна містити наступні структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

 

Рубрики журналу: 1. Філософія; 2. Соціологія; 3. Політологія

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Ліворуч від найменування статті вказується УДК, рубрика.

 1. Відомості про автора мають містити код orcid. Якщо автор не має цього коду, його необхідно зареєструвати за посиланням https://orcid.org/
 2. Обсяг статті – 12–18 сторінок.
 3. Шрифт: Times New Roman; кегль – 14, інтервал – 1,5. Всі поля 20 мм, абзацний відступ – 1, 25.
 4. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках за таким зразком: [2, с. 14].
 5. Наприкінці тексту після літератури розміщуються анотації двома мовами: українською та англійською (незалежно від мови статті).
  Мінімальний обсяг має бути 1800 друкованих знаків (кожна).
 6. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 7. Редакційна колегія звертається до авторів з проханням при оформленні статей розрізняти дефіс («-») і тире («–»), та перевіряти статтю на наявність зайвих недрукованих знаків.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Рубрика 1. Філософія

УДК 504.75.13.101.1

 

С. М. Варвянський

ORCID ID: https://orcid.org/

доктор філософських наук, професор,

професор кафедри філософії та політології

Полтавського університету економіки і торгівлі

 

 

СВІТОГЛЯДНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

 

Для цивілізації в цілому та конкретно незалежної України надзвичайно актуальною є екологічна проблема … [2, c. 192].

 

 

Література

 1. Аристотель. Сочинения : в 4 т. Москва : Наука, 1976. Т. 1. 606 с.

 

Анотація

Варвянський С. М. Світоглядні аспекти екологічної проблеми. – Стаття.

У статті розглядаються філософські та етико-гуманістичні аспекти екологічної проблеми, які впливають на формування світоглядних орієнтацій у розв’язанні протиріч у системі «природа – суспільство»… (обсяг мінімум 1800 друкованих знаків)

Ключові слова: світогляд, екологія, екологічна проблема, екологічна етика, екологічна культура, екологічний гуманізм.

 

Summary

Varvianskyi S. M. Worldview aspects of modern ecological problems.Article.

The article deals with the philosophical and ethical aspects of ecological problems which influence the worldview orientation in the solution of contradictions in the system of “nature – society”… (обсяг мінімум 1800 друкованих знаків)

Key words: worldview, ecology, ecological problem, ecological ethics, ecological culture, ecological humanism.

 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для опублікування статті у науково-практичному журналі «Актуальні проблеми філософії та соціології» необхідно відправити на електронну пошту editor@apfs.nuoua.od.ua такі матеріали:

 1. Статтю;
 2. Довідку про автора (прізвище, ім'я, по батькові автора, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи (навчання), контактний телефон, адреса електронної пошти, поштова адреса для відправки друкованого примірника);
 3. Скановану копію квитанції про оплату (реквізити надсилаються після перевірки та рецензування статті).

 

 

УВАГА!

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Реквізити для оплати надсилаються авторам разом з підтвердженням про відповідність статті вимогам до публікації протягом тижня.

Редакція залишає за собою право відхиляти статті авторів, які не дотримуються наведених вимог.

Редколегія може не поділяти світоглядних та наукових переконань авторів. Автори несуть відповідальність за точність цитат, прізвищ, посилань та фактів, наведених в тексті наданих статей.

Розмір публікаційного внеску, який покриває витрати друку і відправки Вам журналу, становить 600 грн. (до 12 сторінок включно). Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 40 грн. Реквізити для оплати надсилаються на електронну адресу після прийняття статті до друку.

 

КОНТАКТИ РЕДАКЦІЇ:

 

 Редакція науково-практичного журналу

«Актуальні проблеми філософії та соціології»

вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Телефон редакції: +38 066 455 43 80

Електронна пошта: editor@apfs.nuoua.od.ua