СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ Я.П. КОЗЕЛЬСЬКОГО У КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

  • Мечислав Йосипович Заремський Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Ключові слова: практична філософія, Я.П. Козельський, Просвітництво, добронравність, демократичний устрій, лібералізм, «Філософічні пропозиції»

Анотація

Досліджено особливості становлення та проаналізовано основні проблеми філософії в суспільно-політичній концепції українського мислителя XVIII століття Я. П. Козельського. Виявлено численні паралелі й дотичні пункти його соціокультурних та просвітительських ідей до західноєвропейської філософської традиції. Зокрема показано, що у соціально-політичних поглядах Козельського прослідковуються ідеї, співзвучні спрямованості і характеру соціальної філософії, пов’язаної з початком становлення західної цивілізації епохи Просвітництва, переходу від традиційного до громадянського суспільства

           Показано, що Я. Козельський здійснив спробу виходу на нову історичну парадигму філософського розуміння змісту й сенсу людського буття: «Людина – Природа – Суспільство». Зазначено, що у своїх творах український філософ здійснив спробу дати абрис наближеного до досконалості суспільного устрою, у якому людина черпала б «істино людське», спираючись на завдання пошуку «правил благополуччя», «належних засобів для їх досягнення». У творах Я. Козельського подано цілісний комплекс філософських знань свого часу – від розуміння філософії, її призначення та місця в культурі до проблем соціальної філософії. Віддаючи належне представникам західноєвропейської просвітницької думки, він водночас дорожить своєю самостійністю, незалежністю суджень, власною позицією.

Обгрунтовано, що у соціально-політичних поглядах Козельського прослідковуються ідеї, співзвучні спрямованості і характеру соціальної філософії, пов’язаної з початком становлення західної цивілізації епохи Просвітництва, переходу від традиційного до громадянського суспільства, що проголошувало віротерпимість, світоглядний плюралізм, свободу особи, розглядаючи її як вільну автономну істоту, особистість і власника.  Робиться висновок, що  найбільш близькою політичною доктриною для Я.П. Козельського є доктрина лібералізму

Посилання

1. Антохина Н.В. Идейные связи русского и французского Просвещения XVIII века (от Ломоносова до Радищева).: автореф. дисс… канд. филос. наук / Н.В. Антохина. – М., 1978. – 16 с.
2. Галактионов А.А. Русская философия IX-XIX вв. / А.А. Галактионов, П.Ф. Никандров. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. – 744 с.
3. Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к изучению юриспруденции. Юридические рассуждения о вещах священных, святых и принятых в благочестие, с показаниями прав, какими оные у разных народовзащищаются… и др. / С.Е. Десницкий // Русская философская мысль XI-XVIII веков – М.: Директ-Медиа, 2008. – 193 с. (Библиотека русского классика).
4. Десницкий С.Ю. Юридическое рассуждение о разных понятиях, какие имеют народы о собственности имения в различных состояниях общежительства... говоренное... апреля 21 дня 1781 года / С.Ю. Десницький // Антологія української юридичної думки: в 6-ти т. / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка; [упор. Я.М. Шевченко, І.Б. Усенко, Г.П. Тимченко та ін.]. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Юридична книга, 2002 - 2004.- Т. 6: Цивільне право. – 584 с.
5. Дмитриченко В.С. Суспільно-політичні погляди Я.П. Козельського / В.С. Дмитриченко. – К.: Вид-во Київського держ. університету ім. Т.Г. Шевченка, 1957. – 67 с.
6. Ершов М.Н. Влияние личности философа на философское построение. / М.Н. Ершов // На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. Философия и мировоззрение. – М.: Изд-во политич. лит., 1990. – 528 с.
7. Заремський М.Й. Ідеї лібералізму в соціально-політичній концепції українського просвітника XVIII ст. Я.П. Козельського / М.Й. Заремський // Сіверщина в історії України. – К. – Глухів, 2011. – Вип. 4. – С. 223-227.
8. Заремський М.Й. Погляди Я. П. Козельського на форми державного правління / М.Й. Заремський // Сіверщина в історії України// Зб. наукових праць (Матеріали сьомої науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2008 року). – Суми, 2008. – С. 121-125.
9. Истинное повествование, или жизнь Гавриила Ивановича Добрынина, им самим написанная // Русская старина. СПб., 1871. – Т. ІІІ. – 604 с.
10. Історія філософії на Україні: у 3 т. Філософія доби феодалізму / [гол. ред. колегія В.І. Шинкарук] – К.: Наук. думка, 1987. – Т. 1. – 400 с.
11. Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Курс русской истории / Под ред. В.Л. Янина. – М.: Мысль, 1989. Т. 5., Ч. 5. – 476 с.
12. Коган-Бернштейн Ф.А. Влияние идей Монтескье в России в XVIII веке / Ф.А. Коган-Бернштейн // Вопросы истории. – 1955. – № 5. – С. 100 – 101.
13. Козельский Я.П. Из примечаний к переводу «Истории датской» Гольберга / Я.П. Козельский // Избранные произв. русских мыслителей второй пол. XVIII века. – М.: Госполитиздат, 1952. – Т. 1. – С. 411-427.
14. Козельский Я.П. Философические предложения / Я.П. Козельский. – СПб, 1768. – 256 с.
15. Козельский Я.П. Философические предложения // Избранные произв. русских мыслителей второй пол.XVIII века / Я.П. Козельский.–М., 2010.– Т. 1.
16. Лой А.М., Толстоухов А.В. Практична філософія сьогодення: предмет і перспективи / А.М. Лой, А.В. Толстоухов // Практична філософія. – 2000. – № 1. – С. 6-19.
17. Рачинский А.В. Русские ценители Гельвеция в XVIII веке (по документам Московского главного архива Министерства иностранных дел) / А.В.Рачинский // Русский вестник, издаваемый М. Катковым – 1876. – № 5. – 872 с.
Опубліковано
2019-06-23
Як цитувати
Заремський, М. (2019). СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ Я.П. КОЗЕЛЬСЬКОГО У КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (24), 46-55. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i24.855