СТРУКТУРНІСТЬ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНА ОЗНАКА, ЩО ВИЗНАЧАЄ ЇЇ ЗМІСТ

  • Олександр Олександрович Соколовський Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: структура правосвідомості, правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка, правове буття

Анотація

Правосвідомість як складне структурне формування характеризується шляхом поступового та послідовного розкриття складових частин, які логічно та функціонально пов'язані між собою та утворюють цілісну організацію. Актуальність даного питання виражається в тому, що виділення структури правової свідомості допомагає краще зрозуміти її місце в житті як суспільства, так і окремого індивіда, в системі соціально-нормативного регулювання.

В статті здійснено аналіз структури правосвідомості як її ключової характеристики на основі поглядів вчених стосовно цього питання. Здійснено теоретичне узагальнення та систематизація уявлень про структуру, функції, механізми формування й реалізації регулятивних засад правосвідомості.  Правосвідомість, відображаючи об'єктивні потреби суспільного розвитку, є передумовою і регулятором поведінки людини, додає цілеспрямованого характеру діяльності. Висловлена думка щодо систематизації наявних знань з приводу даного питання, відповідно до якої у структурі правової свідомості виділяють правову психологію та правову ідеологію, як керівні елементи, а також правову поведінку — складову, яка обумовлюється ідеологічними та психологічними факторами. Встановлено взаємовплив, взаємозв’язок складових елементів, їх роль в процесі реалізації функцій правової свідомості. Показана відносна самостійність структурних елементів правової свідомості щодо суспільного буття.  

Показано, що елементи правосвідомості не просто знаходяться в певних відносинах, а й обов’язково обумовлюють один одного, що дозволяє конкретній системі перебувати в процесі безперервного розвитку. Визначено, що правосвідомість функціонує як складна динамічна система, яка включає в себе правові ідеї, знання, відчуття, переконання, якими оперує її суб’єкт. Охарактеризовано значення кожного з елементів правосвідомості для організації та оформлення суспільної правової реальності. Обгрунтована роль наукового пізнання у справі ліквідації розриву між правосвідомістю і досягнутим рівнем розвитку суспільних відносин.

Біографія автора

Олександр Олександрович Соколовський, Національний університет "Одеська юридична академія"

аспірант кафедри філософії, 

Національний університет "Одеська юридична академія"

Посилання

Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. / К. Г. Волинка — К.: МАУП.— 2003. — 240 с.

Вопленко Н. Н. Правосознание и правовая культура: учебное пособие / Н. Н. Вопленко. — Волгоград: издательство «ВолГУ». — 2000. — 52 с.

Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: 2-е вид., перероб. і доповн. / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко, А. П. Заєць, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко. — К.: Юрінком Інтер. — 2008. — 688 с.

Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. — М.: «Юристъ». — 2004. — 245 с.

Пиголкин А. С. Общая теория права: Учебник для юридических вузов: 2-е изд., испр. и доп. / А. С. Пиголкин, Ю. А. Дмитриев, И. Ф. Казьмин, В. В. Лазарев. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. — 1996. — 384 с.

Сальников В. П. Философия и методология познания: Учебник для магистров и аспирантов / В. Л. Обухов, Ю. Н. Солонин, В. П. Сальников. — СПб. — 2003. — 560 с.

Хропанюк В. Н. Теория государства и права / В. Н. Хропанюк. — М.: Издательство «Интерстиль», «Омега-Л». —2008. — 384 с.

Цвік М. В., Петришин О. В. Загальна теорія держави і права: / М. В. Цвік, О. В. Петришин. — Харків: Право. — 2009. — 584 с.

Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Соколовський, О. (2019). СТРУКТУРНІСТЬ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНА ОЗНАКА, ЩО ВИЗНАЧАЄ ЇЇ ЗМІСТ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (25), 60-66. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.870