ТЕОЛОГІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ТИП СОЦІО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

Ключові слова: теологія, соціо-гуманітарне знання, цінності, методологія, філософія теології

Анотація

Статтю присвячено визначенню статусу теології в межах існуючих видів знання. Методологічно  проблема розглядається  в контексті філософії теології, як підрозділу філософії релігії та філософської теології. 

Обгрунтована подібність теології та філософії, що передбачає віднайдення їх локації в більш широкому просторі гуманітарного знання. Автор прийшов до висновку, що, наслідуючи основні ознаки соціо-гуманітарного знання, теологія виробляє власний унікальний його різновид і посідає особливе місце в системі гуманітарного знання.  Коли теологія осмислює духовну природу людини і суспільства, вона робить це в інший спосіб ніж соціо-гуманітарні науки. Обгрунтована недоцільність обмеження соціогуманітарного дискурсу суто науковим знанням.

У зв’язку з цим з’ясована специфіка теології як ненаукового різновиду соціо-гуманітарного знання. Теологія є комбінованим, синтетичним утворенням, внутрішньо нераціональним феноменом, що базується на вірі, релігійному досвіді, містичних інтуїціях та одкровеннях, на основі яких людина намагається розумно пояснити себе і світ через ідею Бога та практику поклоніння йому.

Теологія є дискурсом, що раціоналізує релігійний світогляд і може мати як наукову так і ненаукову форми. Показано, що релігія як культурно-історичний феномен є і соціальною практикою і відповідним соціо-гуманітарним знанням, що виникає на основі релігійного феномену.

Теологія є соціальним знанням, вона є знанням гуманітарним та ціннісно зумовленим, включеним, контекстним дискурсом, що визначається конфесійною позицією релігійного мислителя. Теологія є текстом і мовою про релігійний текст – Біблію та Традицію. Доведена комунікативна природа теологічного знання, яке виникає в результаті мовлення, обговорень, оцінювань, суджень та інтерпретацій релігійної спільноти. Теологія є комунікативною раціональністю інтерсуб’єктивної спільноти. Крім того, теологічний комунікативний дискурс є полісемантичним, плюралістичним та альтернативним прочитанням і тлумаченням релігійної реальності. Нарешті, теологія постає як комунікативна практика та прагматика спрямована на духовне перетворення людини в релігійній спільноті.

Біографія автора

Геннадій Володимирович Христокін, Університет державної фіскальної служби України

доктор філософських наук

доцент кафедри філософії та політології

Університет державної фіскальної служби України, м. Київ, Україна

Посилання

Афанасьев А.И. Особенности гуманитарного знания / А.И. Афанасьев, И.Л. Василенко // http://www.rusnauka.com/26__SSN_2008/ Philosophia/34822.doc.htm

Бахтин М. К методологии гуманитарных наук / М.М. Бахтин // Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – С. 361-373, 409-412.

Берлин И. Подлинная цель познания. Избранные эссе / И. Берлин: Пер. с англ. и ком. В. Сапова. – М.: Канон+, 2002. – 800 с.

Канке В. Философия экономической науки: Учеб. Пособие / В.А. Канке. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 384 с.

Кохановский В. Философия науки: Учебное пособие / Кохановский В. П., Пржиленский В. И., Сергодеева Е. А. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 496 с.

Микешина Л. Эпистемология ценностей / Л.А. Микешина. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 439 с.

Научные и богословские эпистемологические парадигмы: историческая динамика и универсальные описания / Под ред. В. Поруса. – М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. – 66 с.

Смит Р. История гуманитарных наук / Р. Смит; [пер. с англ.]; под науч. ред. Д. М. Носова. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – 392 с.

Сноу Ч. Две культуры / Ч. П. Сноу. – М.: Прогресс, 1973. – 144 с.

Христокін Г. Специфіка християнської теології як форми релігійного знання: феноменологічний аналіз / Г.В. Христокін // Практична філософія. – 2017. – № 1. – С. 144-150.

Христокін Г.В. Методология православной теологии / Г.В. Христокін. – Київ: «ПП» «Фоліант», 2019. – 502 с.

Христокін Г.В. Філософія теології як галузь філософії релігії: визначення статусу дисципліни / Г.В. Христокін // Богословские размышления. Евро-Азиатский журнал богословия. – № 21. – 2018. – С. 97-107.

Ценностный дискурс в науках и теологии / Отв. ред. И. Т. Касавин и др. – М. : ИФРАН, 2009. – 352 с.

Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Христокін, Г. (2019). ТЕОЛОГІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ТИП СОЦІО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (25), 67-74. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.875