ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ: ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ РЕЦЕПЦІЇ

  • Д. Г. Вакало Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: знання, компетентність, людиномірність, менеджмент знань, ціннісно-смислові орієнтири

Анотація

У статті здійснена філософсько-методологічна рефлексія сучасних еволюційних змін  у світоглядних орієнтирах управління знаннями.  Актуалізовано роль філософії менеджменту знань, як механізму гармонізації сучасного процесу засвоєння і творення знання у системі освіти. Показана значущість ціннісно-смислових і світоглядних проблем набуття знань. Результати дослідження постають концептуалізацією переорієнтації управління освітою на менеджмент знань, до якого повинні бути залучені суб’єкти освіти. Доведена необхідність узгодження менеджменту знань з сучасними змінами у світоглядних орієнтаціях Homo educandus, що зумовлені впливом філософії і культури постмодерна (постметафізичне мислення, лінгвістичний поворот, конкретизація розуму, відмова від визнання переваги теорії над практикою). Обгрунтована необхідність формування нових ціннісних орієнтирів освіти, зокрема формування навичок нестандартного мислення. Показана наявність в сучасній освіті певного крену від соціоцентричного спрямування знання до людиномірної ціннісно орієнтованої діяльності людини. На основі компаративного аналізу суттєвих ознак менеджменту знань традиційної системи освіти і нових системних змін встановлено наявність утвердження ціннісно-смислового, людиномірного вектору управління знаннями. У якості філософсько-методологічних рецепцій запропоновано також використання у менеджменті знань найбільш ефективних (концептуально і контекстуально) підходів (аксіологічний, антропологічний, діалогічний, компетентнісний, праксеологічний).

Доведено, що динамізм, конкуренція і високий рівень невизначеності сучасного життя людини, актуалізують проблему модернізації менеджменту знань не тільки на рівні освітнього закладу, на рівні освітнього процесу, а й на рівні суб’єктів здобування культурно-освітнього знання. Обгрунтовано, що  зміна соціального типу особистості призвела до безперервних модифікацій, насамперед, характеру освіти як інституції, яка змінила ціннісно-смисловий вектор на осмислення людиною, яка навчається і навчає, способів творення і трансферу людиномірного знання про розвиток і саморозвиток особистості.

Біографія автора

Д. Г. Вакало, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

аспірант кафедри історії, археології і філософії

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна

Посилання

Зинченко В. Distant, content … и образование. Высшее образование в России. 2005. № 7. С. 76–87.

Ильин Г. Л. Научно-педагогические школы: проективный поход : монография. М. : ИЦПКПС, 1999. 51 с.

Клепко С. Ф. Наукова робота і управління знаннями. Полтава : ПОІППО, 2005. 201 с.

Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. М. : Прогресс-традиция, 2002. 624 с.

Ньюмен Дж. Идея Университета ; пер. с англ. С. Б. Бенедиктова / под общ. ред. М. А. Гусаковского. Минск : БГУ, 2006. 208 с.

Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета ; пер. с исп. М. : ГУ ВШЭ, 2010. 140 с.

Тоффлер Э. Третья волна. М. : ООО «Фирма Издательство ACT», 1999. 776 с.

Троїцька Т. С. Філософська методологія як чинник модернізації професійної підготовки педагога : монографія. Мелітополь : МДПУ; Сімферополь : Таврія, 2006. 268 с.

Шелер М. Формы знания и образования. Избранные произведения. М. : Гнозис, 1994. 490 с.

Habermas J. Nachmetaphysisches Denken: philosophische Aufsätze. Vol. 1. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1992. 285 с.

Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Вакало, Д. (2019). ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ: ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ РЕЦЕПЦІЇ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (25), 75-81. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.882