ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ: СУТНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОМІНУЮЧІ ДИСКУРСИ

  • Максим Наімович Єнін Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • Анатолій Анатолійович Мельниченко Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • Любов Іванівна Мельник Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Ключові слова: гібридна війна, дестабілізація, соціально-політичний конфлікт, національна безпека, соціальна технологія

Анотація

В статті розглядаються особливості концепту гібридної війни, описуються її основні технології та домінуючі дискурси, загальні контури можливих політичних стратегій та управлінських рішень щодо зміцнення національної безпеки відповідно до викликів гібридної війни. Гібридна війна розглядається як специфічний різновид соціально-політичних конфліктів; визначається сутність гібридної війни.

Показано, що гібридна війна, як тип соціально-політичного конфлікту міждержавного рівня, розвивається як поступова ескалація з використанням тактики «керованого хаосу», активізацією антинаціональної, антисоціальної мобілізації в різних формах. Військова фаза гібридної війни розгортається на піку соціально-політичного конфлікту з метою примушення країни-жертви до миру на умовах країни-агресора. У випадку ефективного досягнення поставлених цілей в результаті використання технологій гібридної війни, держава-агресор може виступити в ролі миротворця у розв’язаному нею ж соціально-політичному конфлікті. В іншому випадку, держава, що є агресором може застосувати класичні засоби збройної агресії на території держави-жертви конфлікту.

Проаналізовані особливості дискурсу «гібридної війни» в країнах, що входять у різні цивілізаційні ареали. Показана неузгодженість дискурсів щодо інтерпретації гібридної війни, намічені шляхи подолання зазначеної неузгодженості. На думку авторів, найбільш перспективною у поясненні сутності та витоків гібридної війни в суспільно-політичних та управлінських науках є лінія аналізу з акцентом на її класовій природі. На основі емпіричних досліджень  масової свідомості в зоні військового конфлікту на Донбасі робиться висновок  про переважно класове визначення характеру війни мешканцями Донбасу. Обгрунтовано, що для постконфліктного врегулювання суспільного життя, розбудові демократичних інституцій пояснення війни на цивілізаційний основі має небезпечні, репресивні інтенції для прав та свобод людини. Обгрунтована наявність історичних витоків, аналогів та протоформ гібридної війни, що спростовує тезу про унікальність подій 2014 року на Донбасі.

Біографії авторів

Максим Наімович Єнін, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Анатолій Анатолійович Мельниченко, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії і практики управління

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Любов Іванівна Мельник, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

магістрантка 6 курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Посилання

Galeotti M. Hybrid War as a War on Governance [Electronic resource] / M. Galeotti // Small Wars Journal. – 2015. – August 19. – Acess mode: http://smallwarsjournal.com/ jrnl/art/hybrid-war-as-a-war-on-governance

MCDC Countering Hybrid Warfare Project: Understanding Hybrid Warfare A Multinational Capability Development Campaign project. – Acess mode:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_mcdc_hybrid_warfare.pdf.

Черниш В. Що відбувається на Сході України. Ще раз про термінологію // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/media_law/law/scho_vidbuvaetsya_ na_skhodi_ukraini_sche_raz_pro_terminologiyu/

Воєнна доктрина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015

Doctrine for the Armed Forces of the United States [Electronic resource]. – Access mode : https://fas.org/irp/doddir/dod/jp1.pdf

Military Balance 2015: Report. (2015, February). International Institute for Strategic Studies [Electronic resource]. – Access mode: https://www.iiss.org/en/publications/military%20balance/issues/the-military-balance-2015-5ea6

Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К; НІСД, 2017. – 496 с.

Bond M. Hybrid War: A New Paradigm for Stability Operations in Failing States. Strategy Research Project / Colonel Margaret S. Bond. – U.S. Army War College, Carlisle Barracks, Carlisle, PA, 2007. – 25 p. – Available at: http://www. comw.org/qdr/fulltext/0703bond.pdf

Магда Є.В. Гібридна війна: вижити і перемогти. – Х.: Віват, 2015. – 304 с.

Яшин И. Гибридная агрессия Кремля. Аналитический обзор // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.4freerussia.org

Yenin M. N. Terrorist organizations and social technologies in conditions of the hybrid war // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ; Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – № 3/4 (31/32). – С. 24 – 29.

Рущенко І.П., Гібридна агресія та громадянський спротив у Харкові 2014 р.: уроки першої фази російсько-української війни // Український соціум. – 2016. – № 3(58). – С. 88 – 99.

Galeotti, M., Manea, O. (2015, August 19). Hybrid War as a War on Governance. Small Wars Journal [Electronic resource]. – Access mode: http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/hybrid-war-as-a-war-on-governance

Jacobs, A., Lasconjarias, G. (2015). NATO’s Hybrid Flanks: Handling Unconventional Warfare in the South and the East: Research Paper. Rome: Research Division – NATO Defense College. [Electronic resource]: – Access mode:http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/sede/dv/sede011015 resarchpapernato_/sede011015resarchpapernato_en.pdf

Kenneth, G. (Ed.). (2015). Cyber War in Perspective: Russian Aggression Against Ukraine. NATO Cooperative Cyber Defense. Tallinn. [Electronic resource]. – Access mode: https://ccdcoe.org/sites/default/ files/multimedia/pdf/CyberWarinPerspective_full_book.pdf

Герасимов В. Ценность науки в предвидении // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.vpk-news.ru/ARTICLES/14632

Манойло А. В. Украинский кризис и «управляемый хаос»: след «цветных революций» Арабской весны // Власть. – 2014. – №4. – С. 24 – 28.

Корнієнко Софія. Путін веде в Україні гібридну війну – генерал Каппен // Радіо Свобода, 27.04.2014. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/ article/25363591.html

Шойгу назвал журналистику мощным видом вооруженных сил. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.interfax.ru/russia/432737

Єнін М. Соціальні технології і ідеологічна складова розпалювання війни на Донбасі // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.) / Укладачі А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – К.: Політехніка, 2014. – C. 177-178.

Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua

Концепція першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ. Офіційний веб-сайт МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1221414

Проект стратегії розвитку органів внутрішніх справ України. Офіційний веб-сайт МВС України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1221365

Єнін М. Н. Нові управлінські рішення щодо посилення національної безпеки в контексті військових подій в Україні. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «В. М. Глушков - піонер кібернетики» (2014 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, А.А.Мельниченко та ін./ - К.: Видавництво «Політехніка». – С. 196 – 198.

Кутуєв П., Чолій С. Мобілізація на пострадянському просторі: між імперативами модернізації та загрозами демодернізації // Ідеологія і політика. – 2018. – №2 (10). – С. 4 – 24.

Чолій С. Державні ідеології комплектування збройних сил в (Східно-) Європейському регіоні // Ідеологія і політика. – 2018. – №2 (10). – С. 25 – 60.

Єнін М. Н. Ідеологічні форми та ціннісні модифікації патріотизму української молоді (на основі аналізу модерованих групових дискусій) // Ідеологія і політика. – 2018. – №2 (10). – С. 61 – 93.

Василець О., Єнін М. Патріотичне виховання української молоді: механізми раціоналізації // Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. – 2017. – №2 (8). – С. 87 – 100.

Багінський А. Заходи держави в постконфліктному суспільстві // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. – 2019. – № 1 (41). – С. 17 – 20.

Багінський А. Сучасні соціально-політичні конфлікти у структурному вимірі // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2019. – № 2 (42). – С. 6 – 10.

Коржов Г.О. Регіональна ідентичність Донбасу: Генезис і тенденції розвитку в умовах суспільної трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – №4. – С.38 – 51.

Рущенко І. П. Конфлікти в зоні АТО: зміст і методика виміру. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». Вип. 37. Харків, 2016. – С. 108–114.

Кононов И. Эпистемология концепта «гибридная война» // Грани. – 2017. – №10. – С. 61 – 80.

Кононов И. Теория массового сознания: возможности и ограничения в условиях неконвенциональной войны (по результатам исследований на свободной территории Луганской области) // Грани. – 2018. – № 5. – С. 28–47.

Єнін М., Зоріна А. Війна на Донбасі в цивілізаційному дискурсі та масовій свідомості мешканців України // Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях : Матеріали IX міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2018 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Хом’як. Київ, 2018. – С. 186 – 189.

Зоріна А., Єнін М. Динаміка ідентичності та ставлення до воєнного конфлікту жителів підконтрольної та окупованої територій Донецької областіВеликі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях : Матеріали IX міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2018 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Хом’як. Київ, 2018. – С. 192 – 193.

Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Єнін, М., Мельниченко, А., & Мельник, Л. (2019). ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ: СУТНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЇ, ДОМІНУЮЧІ ДИСКУРСИ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (25), 102-112. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i25.884