ДУХ ЕПОХИ ЯК ПЕРЕДВІСНИК ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РУХУ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • В. І. Зінкевич Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: освіта, індустріальна освіта, дух епохи, життєвий цикл, цивілізаційний підхід, соціальна система, зародження, зростання, зрілість, занепад

Анотація

Зінкевич В. І. Дух епохи як передвісник цивілізацій- ного руху соціальної системи індустріальної освіти. -

Стаття.

У статті на основі аналізу трансформації духу епо­хи у парадигмі життєвого циклу соціальної системи аналізується динаміка зміни змісту індустріальної освіти. Досліджено життєвий цикл соціальної системи індустріальної доби, який складається з чотирьох ета­пів, а саме: зародження - XVI (1543) - кінець XVH ст.; зростання - кінець XVII ст. - кінець ХІХ ст.; зрі­лість - кінець ХІХ (1895) - 70-ті роки XX ст.; занепад - 70-і роки ХХ ст. - початок ХХІ ст. Доведено, що система освіти як соціальне явище підкоряється різним меха­нізмам, що забезпечують її буття у часі й просторі, а саме на етапі зародження діють закономірності самоор­

ганізації і саморегуляції соціальних структур; зростан­ня - гомеорезу; зрілості - гомеостазу; занепаду - гоме- оклазу. Зроблено висновок, що простір індустріальної цивілізації увесь цей час був просякнутий суперечли­вими тенденціями у сфері духовного життя планетар­ної спільноти. На етапі зародження це було проти­стояння релігійного і світського (гуманістичного), на етапі становлення - релігійного, капіталістичного і комуністичного, на етапі зрілості - капіталістичного і комуністичного, а на етапі занепаду - капіталістично­го, залишків комуністичного і відродження релігійно­го духу. Відзначено, що з 70-х років ХХ ст. і до поточ­ного часу (перша чверть ХХІ ст.) «дух епохи», попри самоліквідацію СРСР, не змінив свій мілітаристський характер, а навпаки, став більш агресивним за рахунок імперських замашок Росії, що утворила навколо себе кільце нестабільності, а за його межами стала учасни­ком багатьох військових конфліктів. Зазначено, що на­прикінці ХХ століття «дух епохи», який є визначаль­ним чинником, що зумовлює усі культурно-історичні процеси планетарної спільноти, піднявся на якісно іншу ступінь розвитку, розбурхавши ментальні засади світового етносу і зруйнував ідеали людини, що були притаманні техногенній цивілізації. За таких зовніш­ніх умов система індустріальної освіти не могла довго протриматись у режимі сталого функціонування і вона швидко увійшла у режим саморозпаду, оскільки цьому негативному процесу сприяв розвиток науки і свідомо­сті населення планети.

Біографія автора

В. І. Зінкевич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри менеджменту та підприємництва, доцент кафедри економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Посилання

1. Енциклопедія освіти. Академія пед. наук Украї¬ни; /головний ред. В.Г. Кремінь. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
2. Тоффлер Е. Третя хвиля. Переклад з англ. А. Євса. Київ : Вид. дім «Всесвіт», 2000. 480 с.
3. Гегель Г. Политические произведения. Москва : Наука, 1978. 438 с.
4. Андрущенко В.П. Філософія як теорія і методо¬логія розвитку освіти / Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: методол. семінар, 22 листопа¬да 2000 р. : зб. наук. праць. Вип. 3, за заг. ред. В. Ан- друщенка. Київ : Знання, 2000. 520 с.
5. Коперник Н. О вращении небесных сфер. Мо¬сква, 1964. 653 с.
6. Мишель Фуко. Слова и вещи. Археология гума-нитарных наук. Перевод на русский язык: В.П. Визгин, Н.С. Автономова. Москва: «Прогресс», 1977. 489 с. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/5169.
7. Мишель Фуко: Порядок дискурса: кто управляет знаниями, управляет всем. URL: https://monocler.ru/ poryadok-diskursa-fuko.
8. Особистість у вирі планетарного світу : моногра¬фія. Кн. 2 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В.П. Беха; редкол. : В.П. Бех (голова), Ю.В. Бех (заст. голови) [та ін.]. Київ : Інтерсервіс, 2019. С. 208-209.
9. Сич О.І., Мінаєв А.В. Новітня історія : зміст поняття та хронологічні межі : наук. семінар кафе¬дри історії нового та новітнього часу, 9 жовтня 2012 р. Історична панорама : зб. наук. ст. ЧНУ. Спеціальність «Історія». Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. Вип. 15. С. 141-153.
Опубліковано
2021-05-24
Як цитувати
Зінкевич, В. (2021). ДУХ ЕПОХИ ЯК ПЕРЕДВІСНИК ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РУХУ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (28), 3-8. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i28.939