СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОГО АСПЕКТУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДІ УКРАЇНИ

  • І. В. Варнавська Херсонський державний аграрно-економічного університет
Ключові слова: мораль, моральне виховання, педа­гогіка, професійна освіта, економічна освіта

Анотація

Варнавська І. В. Сучасні погляди на проблеми мо­ральності як важливого аспекту формування особи­стості молоді України. - Стаття.

У статті розглядаються проблеми моральності, оскільки визначена проблема є досить важливим складником виховання і формування особистості в сучасному українському суспільстві. В сучасному су­спільстві стан моральної освіти можна визначити як незадовільний. Зруйновано систему освіти, яка не тіль­ки задавала ідеологічні орієнтації, а й надавала духов­ні, моральні та естетичні знання. Унаслідок цього роз­виваються вседозволеність і цинізм щодо моральних цінностей народу, вироблених ним протягом багатові­кового існування, і щодо патріотизму також. Об’єктив­ною реальністю стало наростання негативних тенден­цій у дитячому і молодіжному середовищі. Сучасний педагог повинен бути здатний до багатоваріантності педагогічних дій, прогнозування важливих виховних результатів, проєктування розвитку особистості, а також він має уявляти, якого громадянина і патріота Батьківщини йому необхідно виховати. Успішне вирі­шення завдань виховання, істотне поліпшення всього педагогічного процесу, розвиток пізнавальної, трудо­вої активності дітей і молоді безпосередньо пов’язано з удосконаленням підготовки педагогів, їх професій­но-педагогічної майстерності, ерудиції та культури (як загальної, так і професійної). У висновках відзначено, що поліпшення морального стану нашого суспільства багатьма пов’язується зі зверненням до традиційних цінностей українського народу. Однак слід мати на ува­зі, що установки, які становлять основу традиційної моральності, часто отримують в наш час не традицій­ну, а модерну, а то і постмодерну інтерпретацію. Мож­ливо, це буде наслідком реставрації традиційних цін­ностей всередині принципово нових способів моральної регуляції. Мораль сучасної молоді може розглядатися як модель, що дозволяє вивчати природу цих інновацій за умови збереження спадкоємності в розвитку мораль­ної культури нашого суспільства.

 

 

 

 

Біографія автора

І. В. Варнавська, Херсонський державний аграрно-економічного університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти 

Опубліковано
2021-05-24
Як цитувати
Варнавська, І. (2021). СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОГО АСПЕКТУ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДІ УКРАЇНИ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (28), 40-45. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i28.945