Праця та дозвілля в історіософській перспективі: проблема співвідношення

Ключові слова: праця, дозвілля, інформаційне суспільство, homo faber, неробство, духовна діяльність, аксіологія праці, соціальна діяльність

Анотація

Стаття спрямована на дослідження співвідношення праця-дозвілля через звернення до основних інтелектуальних традицій і трансформацій, які визначили ідейний зміст праці й дозвілля в західній цивілізації. Проілюстровано, що в історичному розгляді ці поняття розташувалися в тріадній схемі «фізична праця – дозвілля – праця духовна». Досліджено сутнісні й аксіологічні характеристики праці й дозвілля, які визначаються в площині культурних інтерпретацій. Зміни в семіотиці культури є детермінантами зрушення до нових духовних пошуків, які відбиваються в соціальній діяльності кожної епохи. Так, зазначено, що в античній історії та культурі діяльність, яка збігалася з грецьким онтологічним ідеалом, ідентифікується з поняттям дозвілля – це є духовний шлях благородної людини. У роботі з’ясовано, що на середньовічному етапі європейської культури розуміння понять праці й дозвілля пов’язується з християнською теоцентричною картиною світу. Виявлено, що праця спиралась на християнське вчення про первородний гріх, покарання та порятунок. Розглянуто можливість порятунку через працю, що докорінно змінює світоглядну оцінку праці й дозвілля на початку ХVI ст., якому передувала протестантська етика.

У статті проаналізовано, як капіталізм обмежив екзистенційну свободу людини, зробивши її цілком і повністю залежної від праці. Визначається, що дозвілля в постіндустріальному суспільстві, так само як і праця в індустріальному, капіталізується. Автори доходять висновку, що формується «цивілізація дозвілля», в якій просвітницька модель змінюється так званою гедоністичною концепцією. Дозвілля починає займати простір праці й навпаки. Сформовано важливу тезу, що в умовах нової соціальності інтелектуальний продукт стає товаром, оскільки праця заміщується знаннями. Таким чином, доводиться, що певна схема взаємовідносин означених видів діяльності відповідає певному типу культури на її історичному етапі.

Посилання

1. Арендт Х. Vita activa, или о деятельной жизни. URL: https://ru.bookmate.com/reader/ODcBrmdg?resource=book.
2. Арістотель. Нікомахова етика. URL: http://am.history.univ.kiev.ua/Nikomakhova_etyka.pdf.
3. Арістотель. Політика. URL: http://litopys.org.ua/ aristotle/arist.htm.
4. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Київ : Либідь, 1996. 251 с.
5. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / пер. с фр. Е.А. Самарской. Москва : Культурная революция. Республика, 2006. 269 с.
6. Бойко О.П. Культура дозвілля у суспільстві ризику : монографія. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. 285 с.
7. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / пер. з нім. О.І. Погорілого. Київ : Наш формат, 2018. 216 с.
8. Веблен Т. Теория праздного класса. URL: http://www.library.fa.ru/files/Veblen.pdf.
9. Волобуева Л.Н. Досуг в контексте философско-культурологической парадигмы. Москва : МГУКИ, 2007. 156 с.
10. Волощенко Г.Г. Досуг между Востоком и Западом в Средневековье. URL: https://agikjournal.wixsite.com/journalcer.
11. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию / пер. с нем. Д.В. Скляднева. Санкт-Петербург : Фонд Университет «Владимир Даль», 2004. 400 с.
12. Джохадзе И. Homo faber и будущее труда. URL: https://magazines.gorky.media/logos/2004/6/homo-faber-i-budushhee-truda.html.
13. Дюмазедье Ж.Р. На пути к цивилизации досуга. Вестник Московского университета. Серия 12. Социально-политические исследования. 1993. № 1. С. 83–88.
14. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. URL: http://www.uaio.ru/marx/03.htm.
15. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. URL: http://www.fedy-diary.ru/zhak-le-goff-drugoe-srednevekove-vremya/.
16. Новіков Д.О. Pluralitas non est poneda sine necessiate або місце теорій прекаріату у науці трудового права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 34. Т. 2. С. 22–26.
17. Пантелєєва І.А. Антична людина в контексті культури дозвілля. URL: http://pnpu.edu.ua/ua/text/filosofski_obrii/Filosofski_obrii_23.pdf.
18. Платон. Держава. URL: http://litopys.org.ua/plato/plat.htm.
19. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000261/index.shtml.
20. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. URL: https://booksonline.com.ua/view.php?book=46516.
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Федотова, О., & Жукова, А. (2021). Праця та дозвілля в історіософській перспективі: проблема співвідношення. Актуальні проблеми філософії та соціології, (29), 40-47. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.958