Про концептуальні засади освітньої мобільності в науково-освітньому просторі України та Європи

Ключові слова: мобільність, освітня мобільність, професійна мобільність, академічна мобільність, модернізація, освітній простір, вища освіта, неперервна освіта

Анотація

У статті автором зроблено спробу розглянути концептуальні засади освітньої мобільності в науково-освітньому просторі України та Європи за схемою мобільність – види мобільності – академічна мобільність, професійна мобільність – освітня мобільність. Акцентовано не лише на академічній мобільності вищої школи, але й розкритті її можливостей у системі неперервної освіти, зокрема загальної середньої освіти.

Автором проаналізовано сутність освітньої мобільності, сформульовано власне визначення поняття «освітня мобільність», уточнено її складові частини: академічна мобільність, наукова мобільність, професійна мобільність.

Освітню професійну мобільність розкрито як внутрішній механізм розвитку людини, як якісне й ефективне перетворення навколишнього професійного й життєвого середовища, а не лише як можливість для суб’єктів освітнього процесу навчатися, працювати за кордоном або як інструмент отримання дипломів.

Звернено увагу на розбудову системи національної освітньої мобільності, яка сприятиме якісному професійному розвитку впродовж усього життя, відкриватиме можливості для отримання неперервної освіти, постійного поглиблення компетенцій, формування актуальних знань, гнучкості, критичності мислення, творчої ініціативи, розвитку високого адаптаційного потенціалу.

Чільне місце в статті відведено внутрішній освітній мобільності, яка збільшує шанси людини на самореалізацію, підвищує якість трудових ресурсів національної економіки, що, на думку автора, має стати відповіддю освітньої системи України на виклики глобального освітнього простору.

Перспективними напрямами подальших розвідок автор вважає дослідження освітньої мобільності системи неперервної освіти України, зокрема віртуальної мобільності, оскільки вона є характерною ознакою суспільства знань, а також сприяє осучасненню освітньої діяльності в умовах глобалізації суспільства.

Посилання

1. Свириденко Д.Б. Аналіз ролі віртуальної академічної мобільності в обґрунтуванні засад розвитку сучасної вищої освіти. Українознавчий альманах. 2014. № 17. С. 163–165.
2. Циганаш А.В. Роль академічної мобільності у професійному розвитку майбутніх фахівців. Проблеми сучасної психології. 2013. № 22. С. 652.
3. Прохоренко Т.Г. Професійна мобільність як фактор професійної успішності. Вісник Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». 2017. № 4 (35).С. 167–174.
4. Свириденко Д.Б. Соціокультурні передумови зародження та ґенези європейських університетів: контекст академічної мобільності. Вісник НАКККіМ. 2014. № 2. С. 12.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та голов. ред. В.Т. Бусел. Київ : Перун, 2005. 1728 с.
6. Сергеева Ю.И. Академическая мобильность в Европе: история и современность : монография. Минск : ИВЦ Минфина, 2007. 168 с.
7. Кудрявцев П.П. Освітні мандрівки вихованців Київської академії за кордон у XVIII ст. Київ, 1914. С. 294.
8. Сушенцева Л.Л. Професійна мобільність як сучасна педагогічна проблема. Креативна педагогіка : науково-методичний журнал. 2011. Вип. 1. С. 129–136.
9. Хом’юк І.В. Теоретико-методичні засади формування базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2012. 379 с.
10. Брижак Н.Ю. Професійна мобільність як фахова якість майбутнього вчителя. Науковий вісник Ужгородського університету. 2016. № 1 (38). С. 67.
11. Андрущенко В.П. Академічна мобільність в українському просторі вищої освіти: реалії, виклики та перспективи розвитку. Вища освіта України. 2016. № 2. С. 5–11.
12. Гуляєва Н.М. Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири. Розбудова менеджмент-о-світи в Україні : матеріали VI щорічної міжн. конф., м. Дніпропетровськ, 17–19 лютого 2005 р. Київ, 2005. С. 76–81.
13. Колодій А.Ф. Основи демократії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / заг. ред. А.Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. Львів : Астролябія, 2009. 832 с.
14. Мокій А.І., Лапшина І.А. Академічна мобільність: виклики і загрози для людського капіталу України. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2009. № 11. С. 14–17.
15. Національний освітній глосарій : вища освіта / авт.-уклад. І.І. Бабин та ін. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. 100 с.
16. Урри Дж. Мобильности / пер. с англ. А.В. Лазарева, вступ. статья Н.А. Харламова. Москва : Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2012. 576 с.
17. .Слюсаревський М.М. Психологія міграції : навчальний посібник. Кіровоград : ТОВ «Імекс ЛТД», 2013. 244 с.
18. Хоминець С.І. Поняття та види академічної мобільності студентів. Науковий вісник Ужгородського університету. 2019. № 2 (45). С. 223–227.
19. Фамілярська Л.Л. Мобільність як перспективна складова сучасного освітнього процесу. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Т. 41. Вип. 3.
С. 127.
20. Про освіту : Закон України від 05 листопада 2020 р. № 978-IX / Верховна Рада України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 01.01.2021).
21. Латуша Н.В. Поняття «Професійна мобільність» у педагогічному аспекті. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 2014. Вип. 42. Ч. 2. С. 6–9.
22. 22. Педагогічна Конституція Європи.URL: http://iscs-journal.npu.edu.ua.
23. Горбачова І.І. Професійна мобільність вчителя в мінливому освітньому середовищі. Теорія та методика навчання та виховання. 2017. Вип. 43. С. 59–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2017_43_8.
24. Професійна освіта : словник, навчальний посібник / за ред. Н.Г. Ничкало. Київ : Вища шк., 2000. 380 с.
25. Byram M., Dervin F. Students, Staff and Academic Mobility in Higher Education. URL: http://eprints.usq.edu.au/8075/4/Binder1.pdf.
26. Knight J. Internationalization Remodelled: Definition, Approaches, and Rationales. Journal of Studies in International Education. 2004. Vol. 8. No. 1. P. 5–31.
27. Teichler U. The Role of the European Union in the Internationalization of Higher Education. The Globalization of Higher Education. Buckingham: Open University Press and SRHE. 1998. Р. 88–99.
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Швидун, Л. (2021). Про концептуальні засади освітньої мобільності в науково-освітньому просторі України та Європи. Актуальні проблеми філософії та соціології, (29), 48-53. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.959