Особливості регіональної ідентичності українців

Ключові слова: ідентичність, нація, національна ідентичність, регіональна ідентичність, міська ідентичність, ментальність, націоналізація, інтерналізація

Анотація

У статті розглядаються особливості української регіональної ідентичності. Регіональна ідентичність має коріння в процесах взаємодії, взаємовпливу та часом конфлікту регіональних ідентичностей, котрі утворилися на історичному етапі розвитку, під дією деяких як соціальних, так і економічних, політичних ситуацій, а також були передумовами незвичних геополітичних особливостей України, що і мало вплив на різницю в національному розумінні себе жителями Сходу, Півдня, Центру і Заходу України. Дане розділення сталося через те, що територія України є границею західноєвропейського, східноєвропейського та середземноморського просторів. Регіональний вимір національної ідентичності тісно пов’язаний з особливостями формування регіонального національного складу населення. Однією з регіональних ідентичностей між Заходом та Сходом виступає мова. Вагомим історичним впливом на регіональні відмінності між Західною та Східною Україною характеризується період СРСР, що вплинув на русифікацію та зміну релігійної ідентичності.

Відмінністю Західної від Східної Україна виступає вплив східної і західної культури на формування регіонального менталітету. Регіональні відмінності між західними і східними українцями сформувалися на різній основі, а саме йдеться про індивідуалістичний та колективістській світогляд. Сьогодні для західних українців ідентичність характеризується орієнтацією на державу та служіння її інтересам. У свою чергу, східні українці характеризується критичним ставленням до влади, що нерідко межує з анархізмом, орієнтацією на самоорганізацію в рамках громади.

Однією з відмінностей у регіональній ідентичності Заходу та Сходу є різні релігійні конфесії. На релігійний світогляд вплинули історичні фактори, для Західної України більше притаманний католицизм, у свою чергу, Східна Україна – більш православна.

Відмінністю регіональною ідентичністю між Заходом та Сходом виступає мова. На Західній Україні переважає українська мова. Але на Східній Україні переважно прослідковується російська мова, яка є виявленням таких історичних чинників: русифікації українців, імперської політики царської Росії та політики влади радянського періоду.

Посилання

1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Київ : Критика, 2001. 272 с.
2. Дружба і братерство російського та українського народів. Київ : Наук. думка, 1982. Т. 1. 480 с.
3. Дягілева Н. Теоретичні аспекти міської ідентичності. 2013. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/22420/1/geobrand-2013-12.pdf.
4. Енциклопедія українознавства: Загальна частина / за ред. В. Кубійович, З. Кузеля (репринтне відтворення). Київ : Ін-т археографії НАН України, 1994. Т. 1. 400 с.
5. Колесницька Н.М. Політико-культурні чинники брендингу Львівської області : автореферат дис. к. політ. н. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ : [б.в.], 2015. 16 с.
6. Мусієздов О. Міська ідентичність у (пост)сучасному українському місті (приклад Харкова та Львова). Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2016. № 3. С. 94–111.
7. Нагорна Л. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. Київ : Стилос, 1998. 136 с.
8. Нагорна Л. Регіональна ідентичність : український контекст. Київ : Стилос, 2008. 335 с.
9. Назукина М. Винахід традицій як механізм конструювання національної ідентичності. Інформаційний бюлетень Національного Інституту розвитку сучасної ідеології, 2007. С. 22–25.
10. Регіональна ідентичність: український контекст. Київ : ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2008. 405 с.
11. Рогатин В. Регіон держави як уявна спільнота: до питання про формування регіональної ідентичності. Грані. 2005. 3(41). С. 132–136.
12. Федотова Н. Формування міської ідентичності: факторний і інституціональний аспекти. Журнал соціології та соціальної антропології. 2017. 20(3). С. 32–49.
13. Хорошилов О. Регіональні спільноти як суб’єкти інтеграційних процесів. Вісник Одеського нац. ун-ту. Соціологія і політичні науки. 2009. С. 459–466.
14. Яцик І.С. Філософсько-культурологічна трансформація категорії «ситуація» (Н. Аббаньяно, К. Ясперс). Культурологічна думка. 2011. № 4. С. 223–228.
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Шеховцова-Бурянова, В. (2021). Особливості регіональної ідентичності українців. Актуальні проблеми філософії та соціології, (29), 54-58. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.960