Соціальна робота з монобатьківськими сім’ями в контексті плюралізації шлюбно-сімейних відносин

Ключові слова: сім’я, шлюбно-сімейні відносини, сімейні цінності, монобатьківська сім’я, соціальна робота, соціальні послуги

Анотація

У статті розглядається система практичної соціальної роботи з монобатьківськими сім’ями та проблеми, що виникають у процесі її здійснення.

В останні декілька десятиліть спостерігаються суттєві зміни, що відбуваються із сім’єю як соціальним інститутом. Сім’я в епоху постмодерну втрачає такі інституційні ознаки, як, наприклад, норми шлюбності, закононародженості дітей, сімейного способу життя. Натомість стверджуються й укріплюються неформальні витоки шлюбно-сімейних відносин. Нині в багатьох кранах світу спостерігається плюралізація форм сімейного життя, тобто виникнення різноманітних форм організації приватного життя замість однієї переважаючої моделі шлюбно-сімейних відносин. Розглядаючи сучасні моделі сім’ї, автори звертають увагу на такий її різновид, як монобатьківська сім’я.

Оскільки у сучасних суспільствах спостерігається поширення такого типу сім’ї, як монобатьківська сім’я, зростає роль соціальних установ, системи заходів соціальної підтримки, спроможних врівноважити становище монобатьківських сімей у сучасному суспільстві.

Соціальна робота з монобатьківськими сім’ями повинна бути спрямована на зміцнення й розвиток позитивних сімейних відносин, відновлення внутрішніх ресурсів, підтримання певного соціально-економічного становища, стабілізацію досягнутих позитивних результатів та орієнтацію на реалізацію їхнього соціалізуючого потенціалу.

Наголошується, що проведення досліджень є важливим для з’ясування того, які проблеми виникають у повсякденній життєдіяльності такого типу сімей, яких видів допомоги та соціальних послуг вони найбільше потребують, як вони оцінюють діяльність соціальних служб.

У статті представлені матеріали дослідження «Сучасна харківська сім’я у вимірі соціології», що було проведене в травні–липні 2020 року науковцями соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за участю авторів.

Робиться висновок, що монобатьківська сім’я, хоча і стикається з низкою об’єктивних труднощів, але має достатній потенціал для повноцінного виконання своєї функції виховання дітей. Головна вимога для цього – не допускати, щоб ці об’єктивні труднощі монобатьківських сімей призводили до негативних наслідків.

Посилання

1. Беккер Г. Человеческое поведение. Экономический подход. Москва : ГУ-ВШЭ, 2003. 672 с.
2. Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII–XX вв.) / Пер. с нем. Л.А. Овчинцевой ; науч. ред. М.Ю. Брандт. Москва : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1997. 302 с.
3. Коломієць О.О. Монобатьківські сім’ї: соціальний захист і самозабезпечення. Стратегічні пріоритети. 2009. № 4. С. 148–156.
4. Крімер Б.О. Особливості сімейної політики у великих містах в умовах демографічного переходу. Демографія та соціальна економіка. 2021. № 1(43). С. 19–37.
5. Крімер Б.О. Політика сприяння одиноким батькам: сучасний стан та перспективи розвитку. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 2(36). С. 39–51.
6. Курило І.О. Батьківство у демографічному контексті: методологічні засади дослідження та деякі тенденції розвитку. Демографія та соціальна економіка. 2016. № 3(28). С. 11–25.
7. Населення України. Демографічні тенденції в Україні у 2002–2019 рр. : кол. моногр. / за ред. О.М. Гладуна. НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Київ, 2020. 174 с.
8. Ничипоренко С.В. Проблеми неповних сімей у контексті демографічного розвитку. Демографія та соціальна економіка. 2006. № 2. С. 37–43.
9. Поллак Р. Трансакционный подход к изучению семьи и домашнего хозяйства. THESIS. 1994. № 6. С. 50–76.
10. Policies and Diversity over the Life Course: Summary of Key Findings from WP 9. Families and Societies Working Paper 72. 2017. / By Gerda Neyer. URL: http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2017/02/WP72Neyer2017.pdf.
11. Слюсар Л.І. Позашлюбна народжуваність в Україні: сучасні особливості в контексті європейського розвитку. Демографія та соціальна економіка. 2018. № 3(34). С. 26–38.
12. Слюсар Л.І. Специфіка батьківства у сім’ях різних типів: проблеми, ризики та шляхи їх мінімізації. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 3(31). С. 24–36.
13. Хилл Р. Современные тенденции в теории семьи. Социальные исследования. Вып. 4. Проблемы брака, семьи и демографии. Москва : Наука, 1970.
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Вакуленко, С., & Маслова, А. (2021). Соціальна робота з монобатьківськими сім’ями в контексті плюралізації шлюбно-сімейних відносин. Актуальні проблеми філософії та соціології, (29), 59-64. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.961