Корупційний досвід, чинники і механізми протидії корупції в соціальній сфері (на прикладі Запорізької області)

Ключові слова: корупція, корупційні практики, перехідне суспільство, інституціоналізація корупції, соціальні чинники корупції, соціальні механізми протидії корупції

Анотація

У дослідженні обґрунтовано, що корупція є явищем не тільки правовим, але й соціальним, економічним і моральним; це завдає шкоди нормальному функціонуванню моральних і правових відносин у суспільстві й державі; корупцію не можна розглядати тільки в правовому аспекті, тому що, ігноруючи інші сторони корупції, які характеризують її як соціальне, політичне, економічне явище, важко дослідити її природу походження, не вдасться з’ясувати її вплив, прояви й способи протидії такому явищу.

Виявлено деякі особливості прояву корупційних практик у таких сферах суспільного життя, як сфера охорони здоров’я; сфера освіти; судова система; сфера адміністративних і соціальних послуг.

У статті виділено сучасні практико-орієнтовані соціальні механізми попередження, запобігання та протидії корупції як соціального явища, що в умовах перехідного суспільства набуває інституціональних ознак. Надано соціологічну інтерпретацію корупції як інституціоналізацію та легітимізацію неформальних соціальних відносин, що виявляється в деформації ціннісно-нормативної системи суспільства. Дослідження спрямоване на спробу виокремлення проявів корупції з досвіду населення та аналізу можливості протистояти цьому процесу. Соціальними чинниками корупційних практик у соціальній сфері українського суспільства за результатами емпіричного дослідження виділено такі групи: соціокультурні чинники, які пов’язані з домінуванням у суспільній свідомості уявлень про корупцію як невіддільну особливість українського суспільства; соціально-правові чинники, які є наслідком низького рівня розвитку правової культури й громадянського суспільства; соціально-економічні чинники, породжені економічною кризою. Виокремлено соціальні механізми протидії корупції в соціальній сфері: соціальні механізми нормативно-правової регуляції системи протидії корупції; соціальні механізми інституційно-організаційного забезпечення; соціальні механізми інформаційно-комунікаційної взаємодії соціальних суб’єктів протидії корупції.

Посилання

1. Білінська Л.В. Корупція як соціальне, психологічне і моральне явище. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 6. Т. 1. С. 138–141.
2. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А – О) / Пер. с англ. Москва : Вече, АСТ, 1999. 544 с.
3. Буряк К.М. Особливості антикорупційного законодавства в країнах Європейського Союзу. Підприємництво, господарство і право. Міжнародне право. 2020. № 2. С. 356–360.
4. Кікалішвілі М.В. Західноєвропейські моделі стратегії протидії корупційній злочинності. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. 2019. № 6. Т. 30 (69). С. 124–130.
5. Креденцер О.В., Лагодзінська В.І., Ковальчук О.С. Теоретичний аналіз поняття «соціальна напруженість»: міждисциплінарний підхід. Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2016. Том І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 45. C. 48–55.
6. Кузнецова Н.Ф. Коррупция в системе уголовных преступлений. Вестник МГУ. Сер. 11. 2017. № 1. С. 21–26.
7. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соці-альна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : монографія. Київ : Юридична думка, 2004. 400 с.8. Романюк Б.В. Світовий досвід створення та функціонування інституцій з попередження та боротьби з корупцією. Науково-практичний журнал. 2009. № 21. С. 9–16.
9. Стегній О.Г. Феномен всеохоплюючої корумпованості в сучасному українському суспільстві. Український соціум. 2012. № 1 (40). С. 7–22.
10. Трепак В.М. Міжнародний досвід запровадження системи заходів антикорупційної спрямованості. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2015. № 2 (10). С. 233–246.
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Попович, В., & Демяненко, В. (2021). Корупційний досвід, чинники і механізми протидії корупції в соціальній сфері (на прикладі Запорізької області). Актуальні проблеми філософії та соціології, (29), 65-70. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.962