Суспільство споживання та консюмеризм – нові тенденції та виклики для України

Ключові слова: суспільство споживання, консюмеризм, споживацтво, політичний консюмеризм, етичний консюмеризм, екологічний консюмеризм, дематеріалізація споживання, обмеження споживання, спільне споживання, споживчі бойкоти

Анотація

У статті розкривається зміст феноменів суспільства споживання, консюмеризму й споживацтва, а також відповідних ним понять. Виокремлюються нові тенденції споживання, які є противагою явищу надмірного споживання, здійснюється аналіз їхнього розвитку в українському суспільстві. Розглядається науковий доробок з обраної автором проблематики, зокрема роботи таких класиків соціології, як Е. Фромм, Т. Веблен, Ж. Бодрійяр, З. Бауман, Дж. Рітцер та інші, а також таких сучасних дослідників, як Е. Кежель, В. Ватроба, Я. Шмид, С. Ільїних, В. Ільїн, Ф. Билок та інші, в тому числі сучасних українських учених М. Шульги, В. Мандибури, Я. Зоськи, В. Лапіної, В. Торяника. Наголошується на тому, що поряд із розвитком масової культури, прогресом глобалізації відбулися зміни в моделях споживання, моді й смаках споживачів. Зазначається, що таким чином була створена нова модель трактування споживання як самоцілі, а не лише як способу задоволення людських потреб. Підкреслюється, що в сучасному суспільстві найважливішою метою людини стає споживання, воно використовується для створення індивідуальної ідентичності. Здійснюється теоретичне розмежування змісту таких понять, як «суспільство споживання», «консюмеризм», «споживацтво», «споживче життя», «креативний консюмеризм». Обґрунтовується, що поняття «консюмеризм» вужче, ніж поняття «суспільство споживання», що феномен консюмеризму є найхарактернішою рисою суспільства споживання. Нагоошується на тому, що рух, спрямований на захист прав споживачів, є політичним консюмеризмом, як це визнано в зарубіжній соціології. Аналізуються нові тенденції в поведінці покупців товарів і послуг, що є противагою явищу надмірного споживання, а саме: політичний консюмеризм, етичний консюмеризм, екологічний консюмеризм, дематеріалізація споживання, обмеження споживання, спільне споживання та споживчі бойкоти. Доводиться зростальне значення в українському суспільстві моделей поведінки, пов’язаних зі зменшенням споживання.

Посилання

1. Фромм Э. Иметь или быть. Москва : Астрель, 2010. 320 с.
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / пер. с фр. Е.А. Самарской. Москва : Культурная революция, Республика, 2006. 269 с.
3. Веблен Т. Теория праздного класса / пер. с англ. С.Г. Сорокиной. Москва : Прогресс, 1984. 368 с.
4. Konsument i jego zachowania na rynku europejskim / red. E. Kieżel. Warszawa : PWE, 2010. 308 s.
5. Bauman Z. Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy / Тłum. S. Obirek. Kraków : WAM, 2006. 212 s.
6. Шульга Н.О. Дрейф на обочину. Двадцать лет общественных изменений в Украине. Киев : ТОВ «Друкарня Бізнесполіграф», 2011. 448 с.
7. Лапіна В.В. Концептуальні інтерпретації феномена консьюмеризму в новітній соціології: теоретичний та методичний аспекти. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2014. № 1 (22). С. 37–42.
8. Wątroba W. Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006. 255 s.
9. Мандибура В.О. Відновлення довіри суб’єктів кінцевого споживання як складова соціальної відповідальності бізнесу. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 21. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. С. 55–68.
10. Зоська Я.В., Сторчовий Б.А. Споживацтво українців: вільний час та практики його споживання. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2015. Вип. 67–68. С. 113–122.
11. Ritzer G. Magiczny świat konsumpcji. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., 2004. 354 s.
12. Bartholomew C. Christ and Consumerism: An Introduction. Christ and Consumerism. Critical reflections on the spirit of our age / Edited by C. Bartholomew, T. Moritz. Paternoster Publishing, Carlisle, 1988. 177 p.13. Szmyd J. Nowoczesny konsumpcjonizm – zmiana kondycji ludzkiej i jakości życia. Wyzwania społeczne i pedagogiczne. Kultura – Przemiany – Edukacja. 2017. T. V. S. 13–36.
14. Ильиных С.А. Ключевые понятия общества потребления: исследование с позиции социологии. Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Том XIV. № 5 (58). С. 29–40.
15. Ильин В.И. Креативный консюмеризм как тренд современного общества потребления. Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. XIV. № 5(58). С. 41–54.
16. Edukacja konsumenta. Cele, instrumenty, dobre praktyki / red. A. Lewicka-Strzałecka. Warszawa : Wydawnictwo WSPiZ, 2006. 254 s.
17. Cohen L. Citizen Consumers in the United States in the century of mass consumption. The Politics of Consumption: Material Culture and Citizenship in Europe and America / Edit. by M. Daunton, M. Hilton. New York, Berg, 2001. 310 p.
18. Троцук И.В., Давыденкова Е.С. Феномен этического консьюмеризма: специфика социологической интерпретации и особенности современного бытования. Вестник РУДН. Серия Социология. 2015. № 1. С. 65–81.
19. Bylok F. Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice : Wyd. Naukowe „Sląsk”, 2013. 266 s.
20. Bywalec Cz., Rudnicki L. Konsumpcja. Warszawa : PWE, 2002. 272 s.
21. Шульга М.О. Збій соціальної матриці. Київ : Інститут соціології НАН України, 2018. 284 с.
22. Wardak P., Zalega T. Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki. Studia i Materiały. Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. 2013. 16. Nr. 1. S. 7–32.
23. Botsman R., Rogers R. What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption. Harper Collins, New York, 2010. 304 p.
24. Торяник В.М. Споживчий бойкот як інструмент політичного консумеризму. «Грані» Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. № 4 (78). Липень–серпень 2011. С. 144–148.
Опубліковано
2021-07-06
Як цитувати
Щерба, О. (2021). Суспільство споживання та консюмеризм – нові тенденції та виклики для України. Актуальні проблеми філософії та соціології, (29), 85-92. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i29.965