SYNCRETISM OF MYTH AND RATIO (FOLLOWING THE EXAMPLE OF EARLY GREEK PHILOSOPHY)

  • V. V. Bova National Historical ad Ethnography Reserve «Pereiaslav»
  • L. Yu. Levchenko Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav
Ключові слова: міф, раціональне мислення, світогляд,, ранньогрецька філософія, Космос, Всесвіт, Архе

Анотація

Бова В. В., Левченко Л. Ю. Синкретизм міфу та ра-
ціо (на прикладі ранньогрецької філософії). – Стаття.
Стаття є спробою філософської рефлексії про-
блем світобудови у Стародавній Греції. На прикладі
вчень представників мілетської школи (Фалеса, Анак-
сімена, Анаксимандра), Геракліта, Анаксагора, Ксе-
нофана, Піфагора показано взаємозв’язок космологіч-
ного та міфологічного світоглядів у процесі пошуку
відповідей на світоглядні питання: походження Всес-
віту, його першопричини, у чому проявляється необхід-
ність його існування, причини та цілі, його структури.
У мові Фалеса, Анаксімена, Анаксимандра та Геракліта
чітко простежується міфопоетика для пояснення пер-
шопричин буття та структури космосу, а Ксенофан був
першим, хто саркастично підходив до віри у грецьких
богів і міфічні оповіді про них, а також першим, хто вва-
жав першопричиною єдиного бога. Світоглядні уявлення
давньогрецьких філософів про природу, Бога та людину
можна трактувати як такі, що перебувають на межі супе-
речностей між міфологією та філософією, а їхню філосо-
фію – як синтез метафізичної та релігійної космології.
Космологія оперує такими універсальними категоріями,
як Космос, час і явища. На відміну від сучасних космоло-
гічних наукових роздумів про Всесвіт, стародавні греки
прагнули вирішити проблеми творіння та закони світу за
допомогою синкретизму філософії та міфології.
Стаття має на меті показати синкретизм двох анта-
гоністичних способів мислення – міфологічного та
раціонального – на етапі зародження філософії у Ста-
родавній Греції. Приклади поглядів ранніх грецьких
філософів свідчать про формування уявлень про світ
(космос) і людину на межі суперечностей між міфоло-
гічним і релігійним світоглядом. Перша частина дослі-
дження розглядає міф як спосіб осягнення дійсності,
друга – наявність міфологічного у ранньозахідній філо-
софській космоцентричній парадигмі. Щоб показати,
як поєднати діалектичний метод філософствування
з міфом, щоб знайти відповіді на основні світоглядні
питання, ми звернулися до поглядів Мілета, Піфагора,
Геракліта, Ксенофана. У мові Фалеса, Анаксимена,
Анаксимандра та Геракліта простежується міфопое-
тика для пояснення архе існування та будови Космосу.

Біографії авторів

V. V. Bova, National Historical ad Ethnography Reserve «Pereiaslav»

Ph.D. in Philosophical Sciences, Associate Professor,
Lead Researcher

L. Yu. Levchenko, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Ph.D. in Philosophical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Philosophy named after Ivan Stogny

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Bova, V., & Levchenko, L. (2021). SYNCRETISM OF MYTH AND RATIO (FOLLOWING THE EXAMPLE OF EARLY GREEK PHILOSOPHY). Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 9-17. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.970