БУТТЯ І БДІННЯ

ПЕРЕГЛЯД НАГЛЯДУ ЯК ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПАНОПТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

  • В. Е. Гонтар Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: паноптизм, нагляд, інституційне дизайнування, «Фріоптикум», гіпертранспарентність, тоталітаризація

Анотація

переосмислення паноптичного контролю. – Стаття.
Стаття направлена на переусвідомлення ставлення
до паноптикального прихованого нагляду (у сенсі, який
запропонував М. Фуко). У філософській літературі існує
певна однобокість в оцінці паноптикального характеру
соціальних відносин, які реалізуються через наглядовий
контроль; такі відносини позиціонуються як закамуфльо-
вані механізми м’якої влади, що реалізовують приховане
підштовхування до правильної поведінки у межах зада-
ного дисциплінарного дискурсу. Більшість авторів напо-
лягають на негативній функції паноптичних відносин,
мотивуючи це тим, що такі відношення є деспотичним
проявом вертикальної ієрархії, притаманної репресив-
ному апарату влади, котра прагне встановити тотальний
дисциплінарний контроль. На думку дослідників, такі
відносини між владою і людьми ставлять під сумнів люд-
ську свободу – ця позиція є домінантною у науковому
товаристві. Нами ж, у свою чергу, пропонується гори-
зонтальний варіант паноптичного контролю, який не має
проблем із зазіханням на людську свободу, навпаки, ми
претендуємо на те, що певний різновид паноптикального
контролю може певною мірою допомогти реалізації нашої
свободи, за умови, що він буде здійснюватися на добро-
вільних засадах. Генеральна теза, яку ми беремося у ній
відстоювати – паноптикальний нагляд не ставить свободу
людей під загрозу, а може її забезпечувати, збільшувати
та підсилювати, будучи її продовженням. Ми пропону-
ємо альтернативний погялду на біополітику, яка наполя-
гає на радикальній доброчесності та відкритості. Робоча
назва нашого проекту є «Фріоптикум» або «простір гіпер-
транспарентності» – це експліцитно паноптакальна про-
грама, яка претендує на концептуальну когерентність,
етичну прийнятність і соціальну корисність. У цій статті
ми наводимо аргументи на користь філософської життє-
здатності проекту «Фріоптикум» і превентивно відпові-
даємо на можливі контраргументи та зауваження проти
цієї паноптичної програми.

Біографія автора

В. Е. Гонтар, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри філософії та міжнародної комунікації

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Гонтар, В. (2021). БУТТЯ І БДІННЯ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 18-22. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.971