ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: ЕТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

  • Є. Ю. Ланюк Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: автоматичні алгоритми прийняття рішень, етика, інформаційна епоха, суспільство контролю, дисциплінарна влада, приватність, редукціонізм, стигматизація,, упередження

Анотація

Ланюк Є. Ю. Проблеми застосування автоматич-
них алгоритмів прийняття рішень: етичний та соціаль-
ний аналіз. – Стаття.
У статті досліджуються етичні та соціальні про-
блеми, що постають із застосування автоматичних
алгоритмів прийняття рішень (ААПР), які визначено
як комп’ютерні програми, що перетворюють вхідні
дані (оцифровану інформацію про індивідів) на вихідні
(рішення) на основі своїх запрограмованих інструкцій.
Такі алгоритми щораз ширше застосовують у багатьох
сферах людської діяльності, зокрема банківській, стра-
ховій, маркетинговій та ін. Хоча їхнє використання
має очевидні переваги, вони водночас порушують
низку етичних, філософських та соціальних проблем,
окремі з яких розглядаються у цій статті. Ґрунтуючись
на ідеях Льюїса Мамфорда, вказано, що суспільство в
інформаційну епоху можна розглядати як абстракцію
його ключової технології – комп’ютера. У руслі під-
ходу Жиля Дельоза суспільство, яке вибудовується
довкола алгоритмів, що перетворюють дані, визначено
як «суспільство контролю». Таке суспільство утвер-
джується як нова історична форма влади, котра прихо-
дить на зміну «дисциплінарній» владі, концепцію якої
обґрунтував Мішель Фуко. Аналізуються особливості
формування такого суспільства у Китаї та на Заході.
У Китаї його метою є винагорода і покарання «корис-
них» та «некорисних» для держави громадян, тоді як
на Заході – підштовхування людей до дій, які прино-
сять прибуток технологічним компаніям та їхнім клі-
єнтам. Розглянуто кілька контроверсійних прикладів
застосування ААПР і подано їхню етичну та соціальну
інтерпретацію. Зокрема, обґрунтовано такі проблемні
аспекти, які постають із їхнього використання: одно-
сторонній та непрозорий характер прийнятих рішень і
труднощі їх оскарження, втручання у приватність, бай-
дужість до соціальних контекстів, редукціонізм, стиг-
матизація, формування петель позитивного зворотного
зв’язку, а також упереджене ставлення до меншин.
Аналіз пов’язаних з діджиталізацією у нашій країні
етичних, філософських та соціальних проблем стає
актуальним завданням у вітчизняних гуманітарних
та суспільних науках. Важливим, зокрема, є обґрун-
тування етичних принципів, на які повинен спиратисьпроцес діджиталізації, що є перспективним напрямом
подальшої розробки проблематики цієї статті.

Біографія автора

Є. Ю. Ланюк, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат політичних наук,
асистент кафедри філософії

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Ланюк, Є. (2021). ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: ЕТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 32-39. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.973