ОСНОВНІ РОЛІ ЧОЛОВІКА У ХРИСТИЯНСЬКОМУ ШЛЮБІ НА ПРИКАДІ ВІДНОШЕННЯ ХРИСТА ДО ЦЕРКВИ

  • В. В. Марюхно Національний педагогічний1 університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: роль, чоловік, шлюб, дружина, Новий Заповіт, відносини, подружжя, християнство, любов, освячення, головування

Анотація

Марюхно В. В. Основні ролі чоловіка у христи-
янському шлюбі на прикладі відношення Христа
до церкви. – Стаття.
У сучасному світі стає актуальним розуміння влас-
ної ролі чоловіка у шлюбі. У пошуку особистої ролі
чоловіка у християнському шлюбі цілком логічним
є звернення до текстів Священного Писання. Стаття
присвячена виокремленню основних ролей чоловіка у
християнському шлюбі крізь призму відносин Христа
та Церкви. Наголошується на тому, що богословське
осмислення ролі чоловіка у шлюбі поза межами розу-
міння чоловіка та жінки як частини величного творіння
44 Актуальні проблеми філософії та соціології
Бога Отця є невиправданим. Чоловік і дружина мають
розумітися не лише як тіло, але і як дух. Також акцен-
тується увага на розумінні шлюбу, засновником якого
виступає Бог Творець. Стверджується, що такий підхід
до розуміння сутності чоловіка, дружини та шлюбу
сприяє більш повному та змістовному усвідомленню
чоловіком власної ролі у християнському шлюбі. Наго-
лошено на тому, що високий рівень розлучень зумов-
лює пошук відповідей на актуальні питання сімейного
життя подружжя. Соціологічні, психологічні та філо-
софські дослідження дедалі частіше розглядають про-
блематику подружніх відносин, проте з богословського
погляду осмислення сімейних відносин відбувається
вкрай рідко. Зокрема, це стосується і розгляду ключо-
вих ролей чоловіка у християнському шлюбі. Зроблено
висновок про те, що у християнському шлюбі чоло-
вік має проявляти до своєї дружини жертовну любов,
освячувати її через слово, а також реалізовувати право
й обов’язок щодо головування. Зазначено, що любов
agape виводить людину за межі взаємної вигоди й
навчає піклуванню про інших. Освячення через слово
базується на словах апостола Павла: «Христос полю-
бив Церкву й віддав Себе за неї, щоб її освятити, очи-
стивши купіллю води в слові» (Еф. 5:25–26). Ідея ж
головування чоловіка у шлюбі полягає у концепції
головуванні Бога над Христом, а Христа – над чолові-
ком. Головування має на меті звеличення впокореної
особистості.

Біографія автора

В. В. Марюхно, Національний педагогічний1 університет імені М. П. Драгоманова

аспірант кафедри богослов’я та релігієзнавства

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Марюхно, В. (2021). ОСНОВНІ РОЛІ ЧОЛОВІКА У ХРИСТИЯНСЬКОМУ ШЛЮБІ НА ПРИКАДІ ВІДНОШЕННЯ ХРИСТА ДО ЦЕРКВИ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 40-44. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.974