МІЖ ПРИРОДНИМ ТА ШТУЧНИМ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

  • О. В. Паньків Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: природне, штучне, життя, біотехнології, біохакерство

Анотація

Паньків О. В. Між природним та штучним: антро-
пологічний вимір. – Стаття.
Сучасний технологічний поступ, зокрема біо-,
нано-, нейротехнології, інформатизація, не лише
детермінує розвиток суспільства, а й впливає на сві-
тогляд людини, вносить зміни в її ціннісні орієнтири.
Присутність новітніх технологій та широке впрова-
дження їх в життя надає людині відчуття нових мож-
ливостей. Зокрема, йдеться про можливості змінювати
живу природу в різних її формах (від зовнішнього
середовища до різноманітних модифікацій людського
організму). Мета та спрямованість таких змін, мож-
ливих модифікацій підводить до цілого ряду етичних
питань про міру відповідальності та можливі ризики.
У даному аспекті особливу увагу привертає діяльність
«DIY-science» спільнот, які завдяки свободі, доступно-
сті та ефективності проведення досліджень та експери-
ментів, з одного боку, сприяють розвитку, а з іншого,
можуть бути джерелом поширення біо-злочинності та
біо-тероризму. У даній статті на основі звернення до
таких міждисциплінарних напрямів, як штучне життя
(ALife), синтетична біологія (SynBio), увага зверта-
ється на зміщення традиційної межі між природним
та штучним, життям та технологією. Відтак представ-
лені роздуми сучасних дослідників про майбутнє люд-
54 Актуальні проблеми філософії та соціології
ства під час реалізації пост- та трансгуманістичного
проекту як звільнення від влади фізичної природи та
перетворення на істоту із суперможливостями. Зане-
покоєння викликають нові технологічні перспективи,
які загрожують перетворенням людини на об’єкт тех-
носфери, а людського життя – на складову частину
інженерії. Окреслена проблема виражена як в онтоло-
гічному аспекті в питаннях визначення буття, так і в
епістемологічному аспекті, який стосується розуміння
живих систем, а також етичному як проблеми наслід-
ків створення живих систем. У дослідженні застосову-
валися як загальнонаукові, так і філософські методи,
зокрема аналіз, синтез, феноменологічний, герменев-
тичний, компаративістський

Біографія автора

О. В. Паньків, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії
Національного університету «Львівська політехніка»

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Паньків, О. (2021). МІЖ ПРИРОДНИМ ТА ШТУЧНИМ: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 50-54. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.976