НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ТА ДЕРЖАВНА ІДЕОЛОГІЯ ЯК УМОВИ КОНСТИТУЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

  • В. О. Сабадуха Івано-Франківського національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: національний інтерес, ідеологія персоналізму, національна безпека, метафізична теорія особистості, особистість, пріоритет духовного

Анотація

Сабадуха В. О. Національний інтерес та держав-
на ідеологія як умови конституювання української
нації. – Стаття.
У статті досліджено роль національного інтересу
та державної ідеології в конституюванні української
нації. Відсутність у Конституції України визначеного
змісту національного інтересу та державної ідеології
вносить хаос як у соціально-політичне життя, так і
загалом у свідомість громадян. За методологічну основу
дослідження прийнято метафізичну теорію особисто-
сті. Людина в процесі власного духовного становлення
може пройти такі ступені розвитку: залежна особи-
стість, посередня особистість, зріла особистість і геній,а може зупинитися на нижчих ступенях розвитку.
Проаналізовано ґенезу розвитку поняття «інтерес» у
філософії І. Канта, Ґ. Геґеля, Е. Фромма та українській
філософській думці. Проаналізовано чинні підходи до
розуміння поняття «інтерес». Доведено, що поняття
«інтерес» має охоплювати не лише матеріальні, соці-
ально-політичні потреби, але й духовні, а саме потребу
самореалізації. Національний інтерес із позиції кон-
цепції особистісного буття полягає в тому, що держава
має забезпечувати пріоритет особистісного начала над
знеособленим. Національна ідеологія постає як фунда-
ментальна умова усвідомлення національних інтере-
сів. Сформульовано основні положення ідеології персо-
налізму як державної, що знайшло втілення в законі:
«Особистість – принцип буття», який означає, що прі-
оритет у суспільстві має належати особистостям, які є
у кожній верстві суспільства. Інтерес нації є єдиним й
абсолютним підґрунтям, що надає право на політичну
діяльність і державну службу. Критерієм громадської,
політичної й державної діяльності діяча мають бути
результати за попередню діяльність.
Обґрунтовано, що національний інтерес та ідеоло-
гія персоналізму є складовими частинами національ-
ної безпеки. Формування критичної маси особистостей
постає метою національної безпеки. Найбільша загроза
національній безпеці – це деградація еліти, перетво-
рення її на внутрішній пролетаріат, втрата духовних
засад буття, деградація особистісного начала. Сформу-
льовано світоглядні засади подолання хаосу в україн-
ському суспільстві: утвердження пріоритету духовного
над матеріальним. Проаналізовано зв’язок національ-
ної безпеки з викладанням суспільних наук. Форму-
вання інтелектуальної еліти, здатної діяти відповідно
до національних інтересів, безпосередньо залежить від
якості викладання суспільних наук.

Біографія автора

В. О. Сабадуха, Івано-Франківського національний технічний університет нафти і газу

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри суспільних наук

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Сабадуха, В. (2021). НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ТА ДЕРЖАВНА ІДЕОЛОГІЯ ЯК УМОВИ КОНСТИТУЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 60-66. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.978