ЦИФРОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

  • Л. А. Усанова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
  • Г. Г. Супрун Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: цифрова ідентичність, слактивізм, постправда, інформаційне суспільство

Анотація

Усанова Л. А., Супрун Г. Г. Цифрова іден-
тичність як відображення інформаційного суспіль-
ства. – Стаття.
У статті досліджуються проблеми цифрової іден-
тичності як відповіді на виклики сучасного інформа-
ційного суспільства. Здійснено аналіз процесів інди-
відуалізації і самопрезентації індивіда в мережевому
просторі. З поширенням ролі інтернет-ідентичності як
суспільного явища власна соціальна презентація стає
важливою умовою онлайн- і офлайн-життя. Виділено
особливості й методи створення цифрового образу через
міжособистісну комунікативну діяльність. Проаналі-
зовані феномени цифрового середовища «слактивізм»
і «постправда». Слактивізм є поширеним продуктом
розвитку цифрового поля і являє собою спосіб реакції
на суспільні тенденції через бажання самоствердитись
як особистості, що відповідає на виклики і тенденції
сьогодення. Явище «постправди» розглянуто як інфор-
мацію (ствердження) з багатогранними можливостями
інтерпретації без претензії на об’єктивність. Наслід-
ком є маніпуляція і дезінформація в інформаційному
полі. Вказано на те, що об’єктивні й перевірені факти
поєднуються чи навіть поступаються своїм місцем
повідомленням, які спрямовані безпосередньо на емо-
ційну реакцію як окремих індивідів, так і широких
соціальних груп в цілому. У статті також акцентовано
увагу на тому, що на початку свого розвитку мережа
Інтернет слугувала, здебільшого, інформаційно-пізна-
вальною платформою, але з поширенням і доступністю
цифрових технологій відбулось трансформування її
до соціально-комунікативного простору. Акцентовано
увагу на тому, що явище цифрової ідентичності здійс-
нюється шляхом міжособистісної комунікації і власної
репрезентативності в цифровому середовищі. Індиві-
дуалізація особистості набуває динамічного характеру
відповідно до нових змінних, які можуть виникати як
в інформаційному полі, так і в межах міжособистісної
комунікації. Соціальні мережі виступають тими плат-
формами, які надають користувачу можливість особи-
стісної реалізації і породжують оманливе відчуття при-
четності до включення в масово значимі процеси.

Біографії авторів

Л. А. Усанова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кан идат філософських наук,
доцент кафедри філософії

Г. Г. Супрун, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

аспірант кафедри філософії

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Усанова, Л., & Супрун, Г. (2021). ЦИФРОВА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 67-70. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.979