ВПЛИВ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДНИКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ

  • Ю. А. Панасенко
  • А. Ю. Тащенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: міжособистісні відносини, корпоративна культура, організаційна ефективність, вну- трішня корпоративна соціальна відповідальність

Анотація

Панасенко Ю. А., Тащенко А. Ю. Вплив міжособи-
стісних відносин як складника корпоративної культу-
ри на організаційну ефективність. – Стаття.
Стаття присвячена обґрунтуванню причинного
зв’язку міжособистісних відносин як складника кор-
поративної культури й організаційної ефективності
заради більш точного розуміння необхідності окре-
мих заходів корпоративної соціальної відповідально-
сті. Організаційну ефективність авторки інтерпрету-
ють у руслі системного підходу з погляду досягнення
соціальних цілей і місій через заходи корпоративної
соціальної відповідальності на прикладі її внутріш-
ньої складової частини. Внутрішня корпоративна
соціальна відповідальність спрямована не лише на
дотримання законодавчих норм, а й на практикування
добровільного відгуку організації на проблеми своїх
працівників. Корпоративна культура вводиться у поле
Актуальні проблеми філософії та соціології 77
дослідницької уваги на правах важливої детермінанти
розвитку міцної внутрішньої структури організації.
Роботи класиків соціології дають підстави підтвердити
її зв’язок із організаційною ефективністю – зокрема, з
погляду теорії бюрократії (М. Вебер) і теорії соціального
простору (П. Бурдьо). Корпоративна культура передба-
чає певні особливості цінностей, правил поведінки та
спілкування працівників організації, типологізацією
чого займалося чимало науковців – згадано підходи
В. Аучі, Ф. Тромпенаарса та Ч. Хемпдена-Тьорнера,
Г. Хофстеде, Ч. Хенді, М. Туленкова й О. Ковтуна.
Авторки розглядають міжособистісні відносини на
основі типів корпоративної культури, виокремлених
Ф. Тромпенаарсом і Ч. Хемпденом-Тьорнером, таких
як універсалістська – партикуляристська, індивідуа-
лістська – колективістська, дескриптивна – аскрип-
тивна. Як передумову емпіричної перевірки наявності
або відсутності зв’язку міжособистісних відносин і вну-
трішньої корпоративної соціальної відповідальності
запропоновано узагальнення найдоречніших індика-
торів міжособистісних відносин як складової частини
корпоративної культури та гіпотези щодо потреб пра-
цівників у цьому контексті.

Біографії авторів

Ю. А. Панасенко

студентка факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

А. Ю. Тащенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидатка соціологічних наук,
асистентка кафедри соціальних структур та соціальних відносин

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Панасенко, Ю., & Тащенко, А. (2021). ВПЛИВ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН ЯК СКЛАДНИКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 71-77. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.980