ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ ПОЛІТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • О. М. Вагіна Запорізький національний університет
Ключові слова: ментальність, мультикультуралізм, національний стереотип, політична комунікація

Анотація

Вагіна О. М. Формування національного стилю по-
літичного спілкування в Україні як виклик сучасної
глобалізації. – Стаття.
Стаття присвячена дослідженню проблеми форму-
вання стилю офіційно-ділової комунікації в Україні
та виокремленню особливостей українського націо-
нального стилю політичного спілкування. Визначено
актуальність теми за умов сучасних глобалізаційних
процесів. Підкреслено роль політичної комунікації як
найголовнішого інструменту для усунення суперечно-
стей і запобігання можливим конфліктним ситуаціям.
Відзначено, що одним із чинників успішності перебігу
політичних переговорів є врахування соціокультурних
відмінностей між партнерами чи опонентами.
На основі аналізу останніх досліджень і публікацій
визначено, що особливості українського національного
стилю політичної комунікації не стали поки що пред-
метом спеціального дослідження, і це зумовило вибір
теми. Автором уточнено основні поняття дослідження:
національний стиль ділового спілкування, національ-
ний характер, національний стереотип, ментальність,
культуру спілкування, політичну комунікацію, муль-
тикультуралізм, кросс-культурні бар’єри тощо. Роз-
глянуто історичні та геополітичні причини неодно-
рідності менталітету української нації. Зазначено, що
український народ має свої світоглядно-психологічні
надцінності: відкриту душу, щирість, добре серце, емо-
ційне сприйняття навколишнього світу тощо.
Автором визначено особливості українського офі-
ційно-ділового стилю спілкування: толерантність,
доброзичливість, імпульсивність, надмірну емоцій-
ність, не пунктуальність тощо. Водночас наголошено
на відсутності усталених стандартних норм поведінки
та правил етикету. Несформованість національного
стилю ділового спілкування в Україні породжує у сві-
товому політичному просторі помилкові уявлення про
культуру й етикет українців. Охарактеризовано стере-
отипи про Україну й українців, які сформувалися у сві-
домості іноземців; розглянуто динаміку змін у сприй-
нятті українців іноземцями за останні роки.
З огляду на євроінтеграційний вектор Української
держави окреслено перспективи подальших дослі-
джень національного стилю спілкування, що спри-
ятиме розширенню всебічних контактів України на
міжнародній арені.

Біографія автора

О. М. Вагіна, Запорізький національний університет

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри політології

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Вагіна, О. (2021). ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ ПОЛІТИЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В УКРАЇНІ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 78-82. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.982