КОНЦЕПТ «ВЕЛИКА УКРАЇНА» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ

  • Н. В. Горло Запорізький національний університет
Ключові слова: «Велика Україна», український народ, етнічні землі, оборність, націоналізм, «велика ідея», іредентизм

Анотація

Горло Н. В. Концепт «Велика Україна» у вітчизня-
ній політичній думці. – Стаття.
У статті розглянуто зміст концепту «Велика
Україна» у поглядах українських мислителів
та у суспільному дискурсі кінця ХІХ – початку
ХХІ ст. Ядром розуміння концепту «Великої України»
з кінця ХІХ ст. – початку стадії політизації націо-
нально-визвольного руху – була ідея соборності укра-
їнських земель, що зумовлювалося фактом розділено-
сті українського народу та перебування його етнічних
територій у складі різних держав.
Вперше ідею об’єднання українських земель
обґрунтував Ю. Бачинський у праці «Україна
irredenta». Представники географічної науки
С. Рудницький і В. Кубійович охарактеризу-
вали етнічні українські землі та чітко окрес-
лили їх ареал, тим самим заклавши підґрунтя
ідеї політичного об’єднання українських земель.
Представники націоналістичної течії української
політичної думки (М. Міхновський, Д. Донцов,
М. Колодзінський, Ю. Липа) наповнили концепт полі-
тичним змістом, наголосивши на шляхах утворення
незалежної Української держави. Натомість М. Гру-
шевський, погляди якого еволюціонували від авто-
номістських до самостійницьких, надав концепту
«Великої України» переважно культурницького
забарвлення.
Концепт «Великої України» виявився затребу-
ваним у період незалежності України, його зміст
коригується відповідно до поточних реалій: у період
російської збройної агресії помітна тенденція до ради-
калізації ідеї у бік націократії.
У статті наголошено, що в основі концепту лежить
ідея соборності етнічних українських земель, яка не
передбачає включення до «Великої України» терито-
рій іншоетнічного населення. Відмінність від європей-
ських «великих ідей» полягає саме у тому, що україн-
ська «велика ідея» не має іредентистського характеру,
адже не містить великодержавницького компоненту.
Автор вважає, що, враховуючи політичний харак-
тер української нації, концепт «Великої України» має
включати не лише розуміння духовної та ментальної
єдності українців, розпорошених по всьому світові, але
й усвідомлення національної ідентичності представни-
ками усіх етносів, котрі становлять політичну націю.

Біографія автора

Н. В. Горло, Запорізький національний університет

доктор політичних наук, доцент,
професор кафедри політології

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Горло, Н. (2021). КОНЦЕПТ «ВЕЛИКА УКРАЇНА» У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 83-87. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.983