САМООЦІНКА ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ: КЕЙС ДРОГОБИЧЧИНИ

  • О. Я. Зелена Дрогобицький державнийй педагогічний університет імені Івана Франка
  • І. Л. Мірчук Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: політична культура, громадянські компетентності, суб’єкти освітньо-виховного процесу, загальні та фахові компетентності

Анотація


Зелена О. Я., Мірчук І. Л. Самооцінка громадян- ських компетентностей вчительської спільноти: кейс
Дрогобиччини. – Стаття.
У статті на основі теоретико-емпіричного аналізу даних соціологічного опитування вчителів і
керівни- ків шкіл Дрогобиччини у 2020 р. «Запити роботодав- ців у сфері середньої освіти», до
організації та прове- дення якого були безпосередньо залучені авторки цієї розвідки, вивчено думку
вчительської спільноти щодо значення громадянських компетентностей у сучасній системі освіти.
Проаналізовано базові міжнародні й українські нормативні документи, що визначають стратегію
гро- мадянської освіти школярів і значення загальних і про- фесійних компетентностей сучасного
вчителя загалом. Зосереджено увагу на дослідженні громадянської культури вчителя як одного із
рівнів політичної куль- тури. Підкреслено, що реформи, які тривають в освіті, тягнуть за собою нові
вимоги до теперішньої вчительської спільноти, а також майбутніх педагогів. Авторки підні- мають
питання важливості громадянських компетентно- стей для сучасного вчительства, оскільки демократичні
принципи Нової української школи закладають цілком нову модель взаємовідносин між вчителем і учнем,
а
головне – формують запит на новий тип громадянина.
Наголошено на важливості формування грома- дянських якостей, характерних для демократичного
суспільства як в учнів, так і у вчителів. На основі емпіричних даних показано важливість для
сучасних вчителів загальних і професійних компетентностей. Також за результатами опитування
побудовано умовну
рейтингову низхідну важливості низки громадянських
компетентностей.
Показано, що освітяни не до кінця усвідомлюють свою роль у суспільно-політичному житті громади у
демократичній державі. Акцентовано на необхідності працювати над формуванням громадянських компе-
тентностей вчителів усій науково-педагогічній спіль- ноті, бо громадянська культура педагога, його
світо- гляд є головними інструментами впливу на школярів.

Біографії авторів

О. Я. Зелена, Дрогобицький державнийй педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри правознавства, соціології та політології

І. Л. Мірчук, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри правознавства, соціології та політології

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Зелена, О., & Мірчук, І. (2021). САМООЦІНКА ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ: КЕЙС ДРОГОБИЧЧИНИ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 95-100. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.985