СПОСОБИ МАРКУВАННЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ ПОЗИЦІЙ У ВИЗНАЧЕННЯХ

  • Редактор Технічний
  • М. В. Яковлєв Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Ключові слова: концептосфера політичної науки, концептологія, міждисциплінарні лінгвістично-політологічні дослідження, політична теорія, методологія наукових досліджень, термінознавство

Анотація

Яковлєв М. В. Способи маркування ідеологічних
позицій у визначеннях. – Стаття.
У статті розглядаються деякі стратегії марку-
вання ідеологічних позицій у визначеннях. Емпі-
ричним матеріалом слугують приклади радян-
ської філософської літератури, а також сучасна
праця американської дослідниці історії мистецтва
А. Бойлен «Візуальна культура», в якій подається
невеликий словник мистецтвознавчих термінів,
більшість з яких містять ідеологічні маркери.
У статті доводиться, що пряме маркування ідеоло-
гічної позиції, як це робили у своїх працях радян-
ські філософи та суспільствознавці, вочевидь є
однобоким та упередженим, утім читачам одразу
повідомляється, на яких світоглядних засадах
здійснюється формування визначення. Доповнен-
ням до прямого вказування на ідеологічну пози-
цію (у вигляді маркування «буржуазних» підхо-
дів) можуть слугувати й хвалебні епітети на адресу
ідеологів, чиї погляди поділяє автор визначення.
У визначеннях А. Бойлен також спостерігається
стратегія прямого маркування ідеологічної пози-
ції, наприклад, через згадування євроцентризму в
негативному ключі, імперіалізму, критики патрі-
архального погляду на жінок як тих, хто займа-
ються «марнославно» справою, якщо йдеться про
«селфі» тощо. Авторка починає практично кожне
визначення в нейтрально-науковому стилі, однак
останнє речення маркує її ідеологічну позицію.
Окрім прямого маркування, ідеологічна пози-
ція може передаватися і через ключові категорії,
як, приміром, згадка про репресивний характер
означуваного явища, так і через метафоричні
конотації до «духу боротьби» проти встановлених
порядків та ієрархій. Проведений аналіз дозволяє
припустити, що перспективним для подальших
досліджень є пошук ідеологічних маркерів інших
ідеологій, зокрема консерватизму, націоналізму,
фемінізму, які також можуть бути реалізовані як
за допомогою прямої декларації позиції, так і за
допомогою метафор, конотацій, згадувань клю-
чових ідеологічних категорій, позитивних епіте-
тів на адресу ключових ідеологів того чи іншого
напряму тощо.

Біографія автора

М. В. Яковлєв, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат політичних наук, доцент,
завідувач кафедри м , керівник
Школи політичної аналітики

Опубліковано
2021-09-10
Як цитувати
Технічний, Р., & Яковлєв, М. (2021). СПОСОБИ МАРКУВАННЯ ІДЕОЛОГІЧНИХ ПОЗИЦІЙ У ВИЗНАЧЕННЯХ. Актуальні проблеми філософії та соціології, (30), 108-112. https://doi.org/10.32837/apfs.v0i30.987